Zawartość

14 grudnia 2019 r. Dzień drugi III Kongresu Praw Obywatelskich

Panele Kongresu odbywają się w audytorium i - w pięciu salach Muzeum Polin
(sale A i B oraz sale dydaktyczne nr 1, 2 i 3).
Na te panele trzeba się rejestrować

Tu można zarejestrować się na Kongres

Oprócz tego w foyer Muzeum Polin trwają warsztaty i spotkania. Ich wykaz znajduje się w programie pod spisem paneli. ZAPRASZAMY

Muzeum Polin

Od 09:00 do 10:30

godzina: Od 09:00 do 10:30
miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna B
DLA DZIAŁACZY
 • W Polsce co najmniej 30 tys. osób dotkniętych jest kryzysem bezdomności. Duża część z nich to osoby młode.
 • Ich sytuacja jest szczególna i wymaga interwencji państwa i wspólnoty: chodzi o młodych ludzi opuszczających placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale też takich, którzy pochodzą z rodzin defaworyzowanych (np. dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, czy skrajnym ubóstwem).
 • państwo nie zapewnia wystarczającego wsparcia takim osobom
 • pomoc finansowa oraz mieszkaniowa jest mała i nieeefektywna
 • konieczne są zmiany praktyki i przepisów w obszarze prewencyjnym (młodzież zagrożona bezdomnością po usamodzielnieniu się) oraz interwencyjnym (młodzież w kryzysie bezdomności)
paneliści: Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Agnieszka Sikora, Rafał Sonik, Luiza Sałapa
godzina: Od 09:00 do 10:30
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 2
DLA DZIAŁACZY
 • Rozstanie rodziców i ich konflikt o sposób wychowania dziecka zawsze to dziecko emocjonalnie obciąża. Sposób, w jaki to następuje, ma wpływ na jego przeżycia i rozwój psychofizyczny. Jednocześnie skutki rozstania angażują wielu ludzi wokół – znajomych, przyjaciół, pedagogów, psychologów, sędziów, kuratorów, adwokatów, policję, lekarzy. Wszyscy oni są ważni. Wszyscy mogą przyczynić się do tego, aby rozstanie rodziców nie było dla dziecka nieprzezwyciężalną traumą.
 • Tymczasem w polskich sądach postępowania przeciągają się. To dodatkowa trauma. Choć każda kolejna nowelizacja przepisów prawa ma na celu usprawnienie działań sądu, to ciągle zamierzony cel trudno jest osiągnąć.
 • Dlaczego tak jest, w czym tkwi problem, jak możemy temu przeciwdziałać i czy w ogóle możemy temu przeciwdziałać?
 • Prelegenci jako praktycy znają problem i wiedzą, jakie negatywne skutki niesie ze sobą przewlekłość postępowań w sprawach rodzinnych.
paneliści: Agnieszka Swaczyna, Robert Ofiara, Dorota Trautman, Anna Krawczak
moderuje: Michał Kubalski
godzina: Od 09:00 do 10:30
miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna A
DLA WSZYSTKICH
 • Czy obserwowany w wielu krajach zwrot w kierunku populistycznego nacjonalizmu, można powstrzymać i za pomocą jakich środków?
 • Konsekwencją tego procesu jest osłabienie systemu ochrony praw człowieka
 • Jego znakiem  - niechęć do instytucji państwa prawa, podważanie mechanizmów kontroli i równowagi takich jak sądy i trybunały, niezależne media, bezpartyjna administracja
paneliści: Mirosław Wyrzykowski, Marcin Matczak, Anna Materska-Sosnowska
moderuje: Tomasz Stawecki
godzina: Od 09:00 do 10:30
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 1
DLA DZIAŁACZY
 • Seniorzy jako konsumenci mają wiele praw, ale często z nich nie korzystają, bo ich po prostu nie znają
 • Dziś w państwach UE żyje 190 mln osób powyżej 55. roku życia. Jest też prawie 90 mln osób z niepełnosprawnościami (wśród których są także seniorzy)
 • Europejski Akt Dostępności dba o ich prawa, ułatwia też przedsiębiorstwom sprzedaż dostępnych produktów i usług w Unii Europejskiej
 • Jego wadą jest, że ogranicza się do rynku elektronicznego, ale to dopiero pierwszy krok dla poprawy praw seniorów i osób z niepełnosprawnościami w obszarze UE
paneliści: Monika Jagielska, Marek Plura, Krzysztof Podgórski, Maciej Kucharczyk, Maciej Plaskacz
godzina: Od 09:00 do 10:30
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 3
DLA DZIAŁACZY
 • Ważne są narzędzia reporterskie, zadawanie pytań i słuchanie, a nie ogłaszanie swoich poglądów
 • Być może więc rozwiązaniem jest odchudzenie TVP, wyznaczyć im konkretne zadania (a nie mówić ogólnie o „misji”) i to finansować z pieniędzy publicznej.
 • Muszą być wyciągnięte konsekwencje za łamanie ustawy medialnej
 • Wyrzucenie nas ze strefy komfortu lat 90. przysłuży się naszemu środowisku
 • Ważna jest współpraca małych lokalnych mediów obywatelskich z większymi
 • Ważne są instytucje medialne – nie „sam interenet”, który jest groźnym żywiołem
 • Przyszłość mediów zależy od obywateli, czytelników, widzów, słuchaczy
paneliści: Tomasz Sekielski, Jerzy Jurecki, Aleksandra Sobczak, Włodek Ciejka, Edwin Bendyk

Od 09:30 do 11:00

godzina: Od 09:30 do 11:00
miejsce: Muzeum Polin audytorium
DLA MŁODYCH

Przed sądem pojawili się – jako aktorzy - uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Są oni autorami akcji „Słowa Krzywdzą” (wraz z opiekunami Martą Florkiewicz-Borkowską i Agatą Dziendziel, radcami prawnymi Dariuszem Wójcikiem i Michałem Grabcem z Kancelarii GW LEGAL Grabiec & Wójcik z Katowic, psycholożką Patrycja Żak oraz Adamem Bieńko z UKS Oktagon).

paneliści: uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach
moderuje: Arkadiusz Krupa

Od 11:00 do 12:30

godzina: Od 11:00 do 12:30
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 1
DLA DZIAŁACZY
 • Jeśli facet pamięta zarówno o Waszych urodzinach, rocznicy poznania, rocznicy ślubu  itp – to nie jest Waszym facetem - to Mark Zuckerberg
 • W społeczeństwach demokratycznych trzeba poważnie rozmawiać o wpływie algorytmów na poszanowanie podstawowych wolności, takich jak wolność słowa i stowarzyszania się. Nowe technologie na nowo definiują relacje państwo-obywatel.
 • W jaki sposób rządy demokratyczne mogą projektować algorytmy zapewniające przejrzystość, ochronę praw człowieka i promowanie demokracji?
 • Czy nie powinny wprowadzić procesu oceny wpływu algorytmu (na podobieństwo oceny wpływu regulacji prawnej)? W ten sposób mogłyby lepiej definiować demokratyczne cele algorytmów, mierzyć ich skuteczność i dostarczać dowodów na odmowę wdrożenia danych algorytmów -  gdy ryzyko jest większe niż korzyści.
paneliści: Krzysztof Izdebski, Katarzyna Szymielewicz, Natalia Mileszyk, Patrick Penninckx
moderuje: Marcin Walecki
godzina: Od 11:00 do 12:30
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 2
DLA PRAWNIKÓW
 • W ciągu całej poprzedniej kadencji Senatu przyjęto JEDNĄ poprawkę opozycji
 • Większość parlamentarna nawet nie chce już uzasadniać swoich decyzji, nie tylko o nich rozmawiać. Hasłem dla poprzedniej większości senackiej powinno było być „Nie spieramy się na argumenty, skoro mamy rację”
 • Parlament nie jest miejscem debaty – stał się narzędziem rządu. Okazuje się więc, że rządzący podważyli nie tylko konstytucyjną rolę sądów, ale i Sejmu
 • Ostatnie cztery lata pokazały, jak prawo obywateli do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji można krok po kroku ograniczyć. Że arogancja, sparaliżowanie krytyki, nierespektowanie zwyczajów kończy się nierzetelnym, błędnym prawem.
 • Wdrażanie go  bez debaty nie osiąga zamierzonego przez decydentów celu.
 • Naprawianie szkód wyrządzonych przez wadliwe prawo nie uda się bez odrodzenia publicznej debaty i konsultacji
 • Koniec VIII kadencji Sejmu i początek nowej IX kadencji jest dobrą okazją do oceny, jak zmieniło się codzienne funkcjonowanie pierwszej izby parlamentu i jak wpływa to na jakość uchwalanych ustaw.
paneliści: Ewa Siedlecka, Piotr Mikuli, Ewa Polkowska
moderuje: Grażyna Kopińska
godzina: Od 11:00 do 12:30
miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna B
DLA DZIAŁACZY
 • Nowe technologie to dla osób z niepełnosprawnościami szansa na lepsze, sprawniejsze i często samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. Z każdym rokiem rośnie liczba urządzeń, aplikacji czy programów, które pomagają wyrównywać szanse na rynku pracy, dają możliwość pełniejszego korzystania z oferty kulturalnej, szybszego przemieszczania się czy niwelowania utrudnień związanych z niedostosowaniem obiektów i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Wciąż powszechne jest zjawisko wykluczenia cyfrowego. Wraz z postępem technologicznym rośnie przepaść między osobami, które swobodnie mogą korzystać ze związanych z nim zalet, a tymi, którzy nie mają do nich dostępu. Niedostępne strony, niedostosowane aplikacje, urządzenia, z których można skorzystać jedynie z pomocą drugiej osoby to dla wielu osób z niepełnosprawnością wciąż smutny standard. Z czego wynikają te problemy? Czy dostępność dla programistów lub projektantów musi oznaczać problem i dodatkowe wyzwanie?
 • Z drugiej strony większość z nas, a przede wszystkim większość urzędników i pracowników różnorakich instytucji usługowych, nie ma nawyku a często i umiejętności takiego tworzenia dokumentów i materiałów informacyjnych, aby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i były możliwe do odczytania przez odpowiednie aplikacje, nawet kosztem rezygnacji z grafiki i „ładnego” wyglądu tych dokumentów.
paneliści: Sylwia Błach, Krzysztof Cygoń, Anna Żórawska , Kuba Dębski, Grzegorz Czwordon
moderuje: Kamil Kowalski
godzina: Od 11:00 do 12:30
miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna A
DLA WSZYSTKICH
 • 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznaje, że oglądało patotreści w internecie. 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu. Robią to najczęściej z ciekawości.
 • Dla zdecydowanej większości było to niepokojące doświadczenie. 82% uważa, że tego typu treści powinny być zakazane
 • Z drugiej strony ponad jedna trzecia badanych sądzi, że patotreści pokazują prawdziwe życie
 • Czy dorośli wiedzą o tym? Czy wiedzą, że kiedy damy sobie radę z patostreamingiem, pojawi się nowe zagrożenie
paneliści: Maciej Budzich, Marta Wojtas, Maciej Kępka, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
moderuje: Szymon Wójcik
godzina: Od 11:00 do 12:30
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 3
DLA PRAWNIKÓW
 • W Polsce z pomocy lekarzy psychiatrów rocznie korzysta ok. 1,2 mln Polaków. Na milion mieszkańców przypada tylko 90 psychiatrów, co plasuje nasz kraj na przedostatnim miejscu w UE[1].
 • Nasz system leczenia psychiatrycznego nadal odbiega od nowoczesnego modelu funkcjonującego w krajach Europy Zachodniej. Opieka psychiatryczna opiera się w Polsce przede wszystkim na jednostronnej i ubogiej ofercie dużych szpitali psychiatrycznych, z bardzo ograniczoną ofertą terapeutyczną.
 • Leczenie psychiatryczne sprowadza się do izolacji osób chorych. Struktura organizacyjna dużego szpitala nie sprzyja zaś indywidualnemu i podmiotowemu podejściu do chorego, a dłuższy pobyt w takim miejscu prowadzi do przewlekłego leczenia zaburzeń psychicznych. Ten archaiczny model opieki instytucjonalnej ogranicza prawa osób chorych do niezależnego życia i prowadzi do ich wykluczenia ze społeczeństwa.
paneliści: Marek Balicki, Jacek Wciórka, Piotr Gałecki
moderuje: Piotr Mierzejewski

Od 11:30 do 13:00

godzina: Od 11:30 do 13:00
miejsce: Muzeum Polin audytorium
DLA WSZYSTKICH

O działalności społecznej i aktywizmie ludzi znanych z pierwszych stron gazet rozmawiali:

 • Łona, właściwie Adam Bogumił Zieliński – polski raper i producent muzyczny, a także prawnik i ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej.
 • Grażyna Wolszczak – aktorka, w 2018 roku wniosła pozew przeciwko Skarbowi Państwa za zły stan powietrza i wygrała sprawę. Sąd orzekł, że państwo naruszyło prawo aktorki do korzystania z walorów nieskażonego środowiska naturalnego, prawo do wolności i prawo do prywatności. Nakazano także zapłatę pięciu tysięcy złotych na wskazany przez aktorkę cel charytatywny.
 • Areta Szpura – aktywistka ekologiczna, współzałożycielka streetwearowej marki Local Heroes, której ubrania nosiły Rihanna, Miley Cyrus, Ellie Goulding, Kylie Jenner czy Justin Bieber. W ciągu dwóch ostatnich lat całkowicie zmieniła kierunek swoich działań. Wiedząc, jak bardzo przemysł tekstylny wpływa na produkcję odpadów na świecie, porzuciła dotychczasową działalność i skupiła się na poszukiwaniu sposobów na ratowanie planety. Ekspertka w temacie ekologii i zero waste, autorka książki „Jak uratować świat”- poradnika i wywiadów ze specjalistami z zakresu ekologii, zero waste, zdrowego żywienia.
paneliści: Łona, Areta Szpura, Grażyna Wolszczak, Iga Lis
moderuje: Karolina Opolska

Od 13:00 do 15:00

godzina: Od 13:00 do 15:00
miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna B
DLA WSZYSTKICH
 • Tortury w XXI wieku nadal są realnym problemem. Także w Polsce – problem polega na tym, że zbyt wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie identyfikujemy też pewnych niedopuszczalnych zachowań jako tortur.
 • Żeby ochrona przed torturami przysługiwała bez wyjątku każdemu musimy zrozumieć, czym one są i w jaki sposób można im zapobiegać
 • Państwo ma obowiązek zapewnić obywatelowi ochronę przed torturami opartą na gwarancjach antytorturowych. Jest ich pięć
 • Poza kampaniami społecznymi konieczne są również zmiany w prawie, przede wszystkim wprowadzenie zbrodni tortur w polskim Kodeksie karnym.
paneliści: Andrii Chernousov, Vahe Grigoryan, Joseph Hoffmann, Przemysław Kazimirski, Maria Książak, Artur Ligęska
moderuje: Marzena Ksel

Od 13:30 do 15:00

godzina: Od 13:30 do 15:00
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 2
DLA PRAWNIKÓW
 • Współpraca między policją a organizacjami udzielającymi pomocy osobom zagrożonym bezdomnością trwa od lat i co do zasady układa się dobrze
 • Zdarzają się wciąż przypadki złego traktowania osób w kryzysie bezdomności przez policję. Temu trzeba przeciwdziałać
 • Możemy korzystać z wypracowanych już modeli współpracy z policją
paneliści: Adriana Porowska, Katarzyna Cholewa, Katarzyna Nicewicz , Krzysztof Łaszkiewicz, Piotr Lubaszko
moderuje: Adam Ploszka
godzina: Od 13:30 do 15:00
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 1
DLA PRAWNIKÓW
 • Rozwój gospodarczy jest szansą, ale i zagrożeniem. Globalizacja gospodarki i nowe technologie zmieniły rynek pracy (choćby poprzez nowe zjawisko zatrudniania za pośrednictwem platform cyfrowych) – zaczął panel moderator, prof. Łukasz Pisarczyk z UW.
 • RPO przestrzega przed prostymi odpowiedziami. Trzeba krok po kroku przyjrzeć się sytuacji wszystkich grup dyskryminowanych na rynku pracy.
 • Z innymi problemami zmagają się na rynku pracy osoby z niepełnosprawnościami, z innymi – młodzi, rodzice i opiekunowie osób zależnych, z innymi w końcu – cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej
paneliści: Katarzyna Roszewska, Katarzyna Jaworska, Justyna Czerniak-Swędzioł, Izabela Florczak
moderuje: Łukasz Pisarczyk
godzina: Od 13:30 do 15:00
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 3
DLA DZIAŁACZY
 • Kryzys demokracji w Polsce nie ominął problematyki praw kobiet. Dla zaangażowanych w obronę praw kobiet ostatnie lata są trudną próbą.
 • Nasilające się w społeczeństwie nastroje radykalne, ograniczenia finansowe czy otwarte kwestionowanie potrzeby podejmowania działań w tym obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn budził obawy nie tylko aktywistek/ów działających na rzecz praw kobiet, ale także międzynarodowych organów praw człowieka.
 • Paradoksalnie, kiedy jednak działanie na rzecz praw kobiet stało się jeszcze trudniejsze, pojawiły nowe formy aktywności obywatelskiej i stworzyły nowe możliwości działania.
paneliści: Katarzyna Bierzanowska, Elżbieta Korolczuk, Anita Kucharska-Dziedzic, Ajla van Heel
moderuje: Agnieszka Grzybek
godzina: Od 13:30 do 15:00
miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna A
DLA MŁODYCH

 Jak dbać o swoją „cyfrową higienę” i dlaczego w świecie cyfrowym tak ważne są relacje osobiste? 

paneliści: Konrad Ciesiołkiewicz, Magdalena Bigaj

Od 14:00 do 15:30

godzina: Od 14:00 do 15:30
miejsce: Muzeum Polin audytorium
DLA WSZYSTKICH
 • W przestrzeni publicznej często doświadczamy nienawistnych wypowiedzi skierowanych do różnych grup społecznych, które niejednokrotnie przeradzają się w przemoc motywowana uprzedzeniami.
 • Często ofiarami zarówno przemocy werbalnej jak i fizycznej są przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, wyznaniowych, ale także m.in. osoby nieheteronormatywne.
 • Jaka jest rola słowa w tworzeniu nienawistnych treści i odpowiedzialnością za nie użytkowników języka?
paneliści: Marek Czyżewski, Justyna Kopińska, Ryszard Koziołek, Jacek Dehnel
moderuje: Piotr Żytnicki

Od 15:30 do 17:00

godzina: Od 15:30 do 17:00
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 3
DLA DZIAŁACZY
 • Każdy ma prawo żyć niezależnie, ale nie samotnie.
 • Mieć tyle niezależności, ile możemy unieść i tyle włączenia w społeczność ile potrzebujemy.
paneliści: Barbara Szatur-Jaworska, Agata Spała, Adam Zawisny, Agnieszka Warszawa, Katarzyna Parzuchowska
moderuje: Paweł Kubicki
godzina: Od 15:30 do 17:00
miejsce: Muzeum Polin sala dydaktyczna nr 2
DLA PRAWNIKÓW
 • Z rozwojem nowych technologii wiąże się wiele wyzwań dla prawa do ochrony wizerunku. Tymczasem pochodzi ono z czasów, kiedy wielu powszechnych dziś nowych form komunikacji i technologii przetwarzania danych nie było. Nie dają więc one gotowych odpowiedzi na wiele nowych problemów
 • Szczególnym wyzwaniem jest ochrona tych prawa w mediach oraz w internecie. Dotyczyć to może wizerunku osób, na przykład, pełniących funkcje publiczne i ich rodzin, dziennikarzy, obywateli biorących udział w manifestacjach politycznych, oskarżonych i podejrzanych.
 • W panelu zabrały głos trzy ekspertki zajmujące się tą nową i rozwijającą się dziedziną prawa
paneliści: Joanna Buchalska, Daria Gęsicka, Ksenia Kakareko 
moderuje: Maciej Ślusarek
godzina: Od 15:30 do 17:00
miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna A
DLA DZIAŁACZY
 • To właśnie oddolne ruchy zmieniają rzeczywistość
 • Brak formalizacji ich działań może być atutem, a nie wadą
 • Ruchy te powinny ze sobą współdziałać, a nie rywalizować
 • A Polska nie potrzebuje już więcej agresji i nienawiści
paneliści: Małgorzata Rosłońska, Dariusz Bobak, Joanna Przetakiewicz, Michał Kiwerski, Kuba Wątły
moderuje: Marcin Walecki
godzina: Od 15:30 do 17:00
miejsce: Muzeum Polin sala konferencyjna B
DLA PRAWNIKÓW
 • Sprawa państwa Dziubak to jedna z głośniejszych spraw związanych z kredytem frankowym. Pokazuje, jak dzięki europejskim mechanizmom ochrony konsumenta można rozwiązywać skomplikowane kwestie prawno-finansowe z poszanowaniem obu stron sporu
 • Istotą tego mechanizmu gwarantowanego obywatelom Unii Europejskiej przez przyjęte dyrektywy i orzecznictwo europejskiego sądu konstytucyjnego -  TSUE – jest równoważenie praw konsumenta i przedsiębiorcy. Bez tych regulacji pozycja przedsiębiorcy byłaby dużo silniejsza niż klienta
 • Jak to wygląda w praktyce? Jakie wnioski można wysnuć dla innych spraw „frankowych”? Jakich wniosków wyciągać nie można?
paneliści: prof. dr hab. Ewa Łętowska - RPO I kadencji, Arkadiusz Szcześniak, Jacek Czabański, Marek Skrobacki

Od 16:00 do 17:00

godzina: Od 16:00 do 17:00
miejsce: Muzeum Polin audytorium
 • Rośnie w Polsce liczba tymczasowo aresztowanych. W 2018 r. 161 osób siedziało w tymczasowym areszcie ponad rok!
 • Tymczasowe aresztowanie bywa w Polsce  stosowane nawet w przypadkach, gdy z dowodów zawartych w aktach sprawy nie wynika konieczność pozbawienia wolności człowieka, wobec którego obowiązuje zasada domniemania niewinności.
 • W 2019 r. powstały dwa raporty analizujące sposób stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Court Watch Polska, która swój raport ogłosiła właśnie na Kongresie 14 grudnia
 • Jak wykorzystać raporty w praktyce do poprawy sytuacji w sądach?
paneliści: Radosław Baszuk, Zofia Branicka, Piotr Kładoczny, Arkadiusz Krupa, Bartosz Pilitowski, Katarzyna Wiśniewska
moderuje: Marcin Mrowicki

Od 17:15 do 18:45

godzina: Od 17:15 do 18:45
miejsce: Muzeum Polin audytorium
DLA WSZYSTKICH

Sesja 38: Prawa człowieka 2035 III KPO

 • Apeluję do polityków – nie tego czy innego rządu, co chciałbym bardzo mocno podkreślić, ale wszystkich, bo problem braku strategicznego podejścia to problem towarzyszący Polsce od lat.
 • Apeluję do kandydatów na prezydenta, których osobiście lub w osobach przedstawicieli mieliśmy zaszczyt tu gościć na Kongresie Praw Obywatelskich.
 • Popatrzmy w przyszłość. Zobaczmy co naprawdę jest ważne. I przygotujmy się na to.  Zanim będzie za późno. 
paneliści: Barbara Balicka, Michał Boni, Katarzyna Gardapkhadze, Ireneusz Kondak

Od 18:45 do 19:00

godzina: Od 18:45 do 19:00
miejsce: Muzeum Polin audytorium
DLA WSZYSTKICH

TO JUŻ KONIEC KONGRESU!

Foyer Muzeum Polin

Od 09:30 do 18:00

godzina: Od 09:30 do 18:00
miejsce: Foyer Muzeum Polin
DLA WSZYSTKICH

Żywa Biblioteka to przestrzeń spotkań ludzi, którzy nie boją się rozmawiać na trudne tematy. Albo boją się – ale ciekawość tego, co inne i nieznane, w nich zwycięża. Jest to takie przedsięwzięcie, w którym spotykają się różni ludzie. Z jednej strony są osoby marginalizowane ze względu na swoje cechy wyróżniające ich z większości ogółu, wynikające z płci, narodowości, kultury, pochodzenia, religii, statusu materialnego etc. Z drugiej strony - przychodzą ci, którzy są ciekawi różnych perspektyw i doświadczeń życia oraz innych ludzi.

Od 10:00 do 18:00

godzina: Od 10:00 do 18:00
miejsce: Foyer Muzeum Polin Foyer
DLA WSZYSTKICH

Od 10:35 do 10:50

Od 11:00 do 11:25

godzina: Od 11:00 do 11:25
miejsce: Foyer Muzeum Polin
DLA DZIAŁACZY

Graj dla wiedzy i rozbudzenia empatii

moderuje: Grzegorz Zyzik

Od 12:30 do 12:50

godzina: Od 12:30 do 12:50
miejsce: Foyer Muzeum Polin
DLA MŁODYCH

Michał bardzo szczerze dzielił się swoimi myślami i emocjami. Opowiedział w jaki sposób powstał Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Ten temat interesował nie tylko najmłodszych uczestników kongresu, ale także osoby w średnim wieku, aktywistów organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska i rodziców, którzy przyszli do Foyer Muzeum Polin.

Od 13:00 do 13:30

godzina: Od 13:00 do 13:30
miejsce: Foyer Muzeum Polin
DLA PRAWNIKÓW
moderuje: Halo.Radio

Od 13:40 do 14:00

godzina: Od 13:40 do 14:00
miejsce: Foyer Muzeum Polin
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

Niesłychana historia, szczytny cel (i pomysł na prezent)

moderuje: Andrzej Stefański

Od 15:05 do 15:25

godzina: Od 15:05 do 15:25
miejsce: Foyer Muzeum Polin
DLA PRAWNIKÓW

Jak stworzyć wideo na potrzeby promocy idei praw człowieka.

moderuje: Bart Staszewski

Od 15:30 do 16:00

Księgarnia i Kawiarnia Radio i Telewizja, Andersa 29

Od 10:00 do 20:30

godzina: Od 10:00 do 20:30
miejsce: Księgarnia i Kawiarnia Radio i Telewizja, Andersa 29

Mini-festiwal książek jako jedno z wydarzeń towarzyszących III Kongresowi Praw Obywatelskich jest świetną okazją do poznania bogactwa polskiej literatury poruszającej problemy praw człowieka.

Jednym z najmocniejszych punktów naszego Festiwalu są spotkania z autorami, podczas których będziemy mogli poznać ich perspektywę. Dzięki uprzejmowści Gospodarzy będzie także możliwość zakupu wybranych książek.

 

Dom Ukraiński - Ludwika Zamenhofa 1

Od 11:00 do 12:30

godzina: Od 11:00 do 12:30
miejsce: Dom Ukraiński - Ludwika Zamenhofa 1
DLA PRAWNIKÓW

Ponad dwa miliony pracowników w Polsce pochodzi spoza krajów Unii.

paneliści: Izabela Florczak, Paweł Kaczmarczyk, Marcin Wujczyk, Andrzej Drozd, Andrzej Szybkie
moderuje: Myroslava Keryk
Autor informacji: M@riuszM@slowiecki
Data publikacji: 2019-10-29 08:59:10
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2019-10-29 09:11:41 14.12.2019 M@riuszM@slowiecki