Zawartość

Postępowania strategiczne RPO


Rzecznik Praw Obywatelskich może przyłączyć się do postępowania cywilnego lub administracyjnego a także wnieść kasację w sprawach karnych, jeżeli doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich, w szczególności w wyniku działania organów władzy publicznej.

RPO Adam Bodnar przystępuje do spraw, które dotyczą szczególnie ważnych naruszeń praw człowieka: z uwagi na skalę zjawiska, wagę naruszenia albo złożoność problemu prawnego. Więcej informacji o Programie Strategicznych Postępowań Sądo​wych RPO


Lista postępowań strategicznych:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy dziennikarza „Polityki” Grzegorza Raczkowskiego, którą wytoczyli mu prokuratorzy Anna i Przemysław Hopfer. RPO wniósł o oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, czyli o usunięcie artykułów w serwisie „Polityka”.
 • W okolicy miejscowości B. przez ćwierć wieku zakłady chemiczne składowały trujące i niebezpieczne odpady. Składowisko zostało zamknięte w 1975 r., ale teren nie został oczyszczony. Skażenie dotyczy gleby i wody, i poszerza się obejmując coraz większy obszar. Zakłady chemiczne już nie istnieją, a ich następca prawny ogłosił upadłość.
 • słowa kluczowe: symbole narodowe, art. 49 § 2 Kodeksu wykroczeń Sprawa pana Jana Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uniewinnienie pana Jana, prawomocnie ukaranego przez sąd grzywną za wykroczenie polegające na zmianie słów polskiego hymnu  
 • Sprawa wniosku Fundacji Panoptykon o informację publiczną Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Fundacji Panoptykon na odmowę udostępnienia informacji publicznej przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 • Sprawa pani Elżbiety Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił  do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie pani Elżbiety.
 • Sprawa pani Marty: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy refundacji leku z konopi, uśmierzającego ból przy rzadkiej chorobie.
 • Sprawa pani Marioli Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Chodzi o odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego matce opiekującej się synem z ciężką niepełnosprawnością, z powodu pobierania przez nią wcześniejszej emerytury. Świadczenie emerytalne pani Marioli jest niemal dwa razy niższe od świadczenia pielęgnacyjnego.
 • Sprawa pani Oli z Londynu: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka urodzonego w Londynie, w związku dwóch kobiet.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie odmowy wydrukowania rolll-upu fundacji LGBT. Według RPO odmowa była niezgodną z prawem dyskryminacją ze względu na orientację seksualną.
 • Całonocne głośne imprezy w obiekcie hotelarsko-restauracyjnym spowodowały  nerwice u mieszkającego w pobliżu małżeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zażądał od miejscowego starosty wszczęcia postępowania w celu ograniczenia tych imprez. Podstawą wniosku jest Prawo ochrony środowiska.
 • Sprawa z warszawskiego Radiowa Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania  przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zainicjowanym przez obywateli; złożył także własną skargę do WSA.
 • Sprawa pani Liwii Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku.
 • Sprawa pani Katarzyny i pana Michała  z Warszawy Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.
 • Sprawa dziennikarza z Warszawy: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do pierwszoinstancyjnego postępowania w sprawie dziennikarza zwolnionego z Polskiego Radia z powodu utraty zaufania niezbędnego na zajmowanym stanowisku.
 • Sprawa pani Angeliki Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed sądem rejonowym w Krakowie w sprawie kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły. Gmina uważa, że zwrot kosztów dla rodzica obejmuje tylko jego przejazdy wraz z dzieckiem. RPO podzielił pogląd matki dziecka, że wsparcie dotyczyć powinno także powrotu samego rodzica ze szkoły i jazdy do niej po dziecko...
 • Sprawa Karola Tendery z Krakowa, który walczy z określeniem "polskie obozy śmierci" Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania apelacyjnego przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie o ochronę dóbr osobistych (godność, tożsamość narodowa) Karola Tendery, byłego więźnia obozu w Auschwitz w latach 1943-1944 przeciwko stacji ZDF, która w zapowiedzi programu użyła sformułowania „polskie obozy...
 • Sprawa pana Tomasza: Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wydanego w sprawie o podwyższenie sumy gwarancyjnej.
 • Sprawa 99-letniej poznanianki, którą nowy właściciel kamienicy postanowił „skłonić” do wyprowadzki. RPO przyłączył się do sprawy 99-letniej poznanianki, która broniła się w sądzie przed nowym właścicielem kamienicy, w której mieszka od 50 lat. Wystąpiła o ochronę dóbr osobistych i odszkodowanie.
 • Sprawy Kacpra i Wiktora z Warszawy: Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowań przed NSA wnosząc o oddalenie skarg kasacyjnych Ministra Zdrowia i wskazując, że wykładnia ustaw zgodna z Konstytucją i domniemaniem in dubio pro vitae humana umożliwia refundację leku Kineret.
 • Sprawa pani Katarzyny z Nowego Sącza, której pracodawca dawał przez kilka lat dwutygodniowe umowy: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed sądem pierwszej instancji o ustalenie że panią Katarzynę  łączyła z agencją ochrony mienia umowa o pracę.
 • Rzecznik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarządzenie Ministra Kultury o połączeniu założonego 8 lat temu gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej z nowo utworzonym Muzeum na Westerplatte.
 • Sprawa pani Jolanty z Warszawy: Rzecznik Praw Obywatelskich wytoczył powództwo  o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta i dóbr osobistych na rzecz niewidomej niewpuszczonej z psem przewodnikiem do niepublicznego ZOZ.
 • Stan faktyczny: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie ze skargi obywatela, Bogdana Achimescu o uchylenie uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia Zakopanego jako miejscowości, w której można pobierać opłatę miejscową.
 • Sprawa Paula Camerona przeciwko Pracowni Różnorodności z siedzibą w Toruniu: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania apelacyjnego po przegranej w pierwszej instancji Stowarzyszenia na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych i Transpłciowych  oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa Paula Camerona.
 • Rzecznik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję Ministra Środowiska pozwalającą na wycinkę w Puszczy Białowieskiej. "Całokształt prowadzonego przez Ministra Środowiska procesu administracyjnego, w szczególności zaś pośpiech, w jakim doszło do wydania decyzji z 25 marca 2016 r.
 • Sprawa Fernando G. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej możliwości udowodnienia związku z Polską na gruncie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców poprzez wykazanie pozostawania w długoletnim związku homoseksualnym z Polakiem.
 • Sprawa Anny z Warszawy Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się na etapie apelacyjnym do sprawy pacjentki Szpitala św. Zofii, która przed podaniem znieczulenia zewnątrzoponowego w czasie porodu musiała podpisać umowę darowizny na rzecz szpitala.
 • Sprawa pana Feliksa ze Śląska: Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od postanowienia o umorzeniu postępowania karnego i zastosowaniu środka zabezpieczającego, a następnie przyłączył się do postępowania o przyjęcie pana Feliksa do szpitala psychiatrycznego w trybie bez zgody.
 • Sprawa Marka z Olsztyna Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania apelacyjnego przed Sądem Okręgowym w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy z powództwa Miasta Olsztyn – Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie w sprawie o zapłatę ponad 23 tys. zł tytułem zwrotu dofinansowania udzielonemu bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Sprawa pani Igi z Londynu: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Krakowie w sprawie odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dla dziecka urodzonego w Londynie z małżeństwa jednopłciowego.
 • Sprawa małego Pawła: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed NSA ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia.
 • Sprawa pana Tymona z Zielonej Góry (w toku): Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie wskazując, że małoletni ma prawo wnioskować o udostępnienie mu informacji publicznej.
 • Sprawa Tymona Radzika z Zielonej Góry: Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Szczecinie o odrzuceniu skargi Tymona Radzika.
 • Sprawa małżonków G.: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Sądem Okręgowym w Łodzi i złożył wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty.
 • Sprawa pana Karola z Warszawy: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie w sprawie skargi pana Karola na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej -  wykonawców umów zawartych przez Kancelarię Prezydenta RP.
 • Stan faktyczny: Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił składowi siedmiu sędziów NSA zagadnie prawne budzące poważne wątpliwości: czy sad administracyjny może odrzucić skargę, gdy stanowi niedopuszczalne w państwie prawnym nadużycie prawa do sądu z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej. Zagadnienie powstało na kanwie sprawy dotyczącej dostępu do informacji publicznej....
 • Sprawa pani Anny z Leżajska: Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Sądem Rejonowym w Leżajsku o umieszczenie pani B. w szpitalu psychiatrycznym na wniosek męża, sprawcy przemocy domowej.
 • Sprawa pana Henryka Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi wszczętym skargą podatnika na odmowę przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.