Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przemoc domowa; standardy opinii biegłych

Data:

Sprawa pani Anny z Leżajska:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Sądem Rejonowym w Leżajsku o umieszczenie pani B. w szpitalu psychiatrycznym na wniosek męża, sprawcy przemocy domowej.

Stan faktyczny:

pani Anna jest ofiarą przemocy w rodzinie, ze wszczętą procedurą Niebieskiej Karty i historią pobytu wraz z dziećmi w specjalistycznym ośrodku pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. W ocenie RPO te fakty mogły świadczyć o tym, że wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym był kolejną formą przemocy psychicznej. Opinia psychiatryczna znajdująca się w aktach sprawy była lakoniczna, niepełna, zaś biegły w sposób nieuprawniony podjął się zamiast sądu ustalenia stanu faktycznego. Nie wskazał w opinii, dlaczego brak leczenia szpitalnego spowoduje pogorszenie się stanu zdrowia pani Anny ani jakie konkretnie przesłanki przemawiają za zastosowaniem najdalej idącej ingerencji w wolność osobistą.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Wyrok sądu:

po przyłączeniu się RPO, na posiedzeniu sądu mąż wycofał wniosek; sąd postanowieniem umorzył sprawę.

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

RPO o sprawie dowiedział się podczas spotkań regionalnych i podjął szybką interwencję procesową. Sprawa pokazuje, jak duże praktyczne znaczenie mają spotkania regionalne i współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Na kanwie tej sprawy RPO zwrócił także uwagę na problemy związane z nierzetelnymi opiniami biegłych sądowych.

Skąd RPO wie o sprawie?

Wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Victoria” podczas spotkań regionalnych.

Argumenty prawne RPO

Patrz - załączony dokument

Numer sprawy:

V.7016.18.2016

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP