Refundacja leków na choroby rzadkie

Data:

Sprawy Kacpra i Wiktora z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowań przed NSA wnosząc o oddalenie skarg kasacyjnych Ministra Zdrowia i wskazując, że wykładnia ustaw zgodna z Konstytucją i domniemaniem in dubio pro vitae humana umożliwia refundację leku Kineret.

Stan faktyczny:

bracia od lat toczą bój o refundację leku, który jest niedostępny w Polsce, ale dopuszczony do obrotu. Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2016 r. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji leku. Skargę kasacyjną wniósł Minister Zdrowia.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Stan sprawy:

postępowanie przed NSA.

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Sprawa dotyczy możliwości refundacji leków które są niedostępne w Polsce, ale zostały dopuszczone do obrotu. Zdaniem RPO prokonstytucyjna wykładnia przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i zastosowanie domniemania in dubio pro vitae humana na to zezwala. Wyrok pozwoli na ugruntowanie stanowiska sądów administracyjnych zapoczątkowanego wyrokiem w sprawie Pawła Nycza.

Skąd RPO wie o sprawie?

Wniosek adwokata

Argumenty prawne RPO

Patrz - załaczony dokument

Numer sprawy:

V.7013.51.2015

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-03-15 15:50:14
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: M@riuszM@slowiecki