Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty w toku toczącego się postępowania o zapłatę

Data:

Sprawa małżonków G.:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Sądem Okręgowym w Łodzi i złożył wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty.

Stan faktyczny:

małżonkowie podpisali weksel i deklarację wekslową in blanco, które - jak twierdzą - zostały wypełnione niezgodnie z ustaleniami, na nieistniejące wierzytelności. Posiadacz weksla uzyskał nakaz zapłaty. W wyniku skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu, sprawa została skierowana na drogę zwykłego postępowania sądowego. Państwo G. złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 kk. Sąd Okręgowy w Łodzi zawiesił postępowanie o zapłatę do czasu prawomocnego zakończenia spraw karnych. Pomimo tego, nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla  – zgodnie z art. 492 § 3 kpc natychmiast wykonalny – stał się podstawą toczącego się przeciwko państwu G. postępowaniu egzekucyjnemu. RPO wniósł o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty wskazując na obawę, że przed rozpoznaniem sprawy co do istoty, powód zostanie w całości zaspokojony – z jednej strony bowiem zawieszone jest postępowanie cywilne dotyczące rozpoznania zarzutów od nakazu zapłaty, z drugiej - postępowanie egzekucyjne toczące się na podstawie nakazu wchodzi na coraz bardziej zaawansowane etapy. Po stronie pozwanych istnieje także ryzyko niepowetowanej szkody (powód jest zagranicznym przedsiębiorcą).

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Wyrok sądu:

zarówno Sąd Okręgowy jak i Sąd Apelacyjny nie podzieliły zdania RPO i oddaliły wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty.

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Celem przystąpienia było zwrócenie uwagi na absurd sytuacji, w której przed merytorycznym rozpoznaniem sprawy – wobec zawieszenia postępowania o zapłatę i toczących się postępowań karnych – wierzyciel zostanie w całości zaspokojony, dłużnicy wekslowi zostaną zaś pozbawieni całego swojego majątku w tym zamieszkiwanego domu.

Skąd RPO wie o sprawie?

Wniosek senator Lidii Staroń

Argumenty prawne RPO

Patrz załączony dokument

Numer sprawy:

V.510.65.2016

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-03-15 14:32:58
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP