Zawartość

Dostęp do kopii aktu stanu cywilnego przez osobę małoletnią

Data: 
2016-08-22
Położenie: 
  • Gorzów Wielkopolski
    Polska

Sprawa Tymona Radzika z Zielonej Góry:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Szczecinie o odrzuceniu skargi Tymona Radzika.

Stan faktyczny:

Tymon Radzik, osoba 15-letnia, złożył wniosek do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie kserokopii aktu zgonu swojego dziadka. Z uwagi na niezałatwienie sprawy w terminie, skierował do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zażalenie o niezałatwienie sprawy w terminie. Wojewoda Zachodniopomorski wezwał do uzupełnienia braków formalnych przez podpisanie pisma przez osobę umocowaną do reprezentowania skarżącego, który nie ukończył 18. roku życia. W rezultacie, Tymon Radzik skierował skargę do WSA w Szczecinie na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego i wniósł o zobowiązanie organu do rozpatrzenia zażalenia. WSA wezwał ojca skarżącego do wyjaśnienia czy podtrzymuje skargę Tymona Radzika i do uzupełnienia jej braków formalnych  przez podpisanie skargi przez któregoś z przedstawicieli ustawowych skarżącego. Ojciec nie wykonał zarządzenia, WSA skargę odrzucił. Skargę kasacyjną wniósł zarówno Tymon Radzik, jak i RPO.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Wyrok sądu:

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie WSA w Szczecinie o odrzuceniu skargi ws. bezczynności w rozpoznaniu zażalenia i przekazał sprawę do merytorycznego rozpoznania (sygn. II OSK 2238/16).

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Sprawa dotyczy szerszego zagadnienia dostępu osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych do informacji publicznej oraz fotokopii aktów stanu cywilnego. Analiza tych zagadnień wpływa na zdolność do czynności prawnych osoby nieletniej w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Skąd RPO wie o sprawie?

Skarga obywatela.

Argumenty prawne RPO

W ocenie RPO, postanowienie WSA narusza przepisy postępowania, w szczególności art. 26 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, że osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie.

W ocenie Rzecznika do czynności, które taka osoba może dokonywać samodzielnie, należy zaliczyć uzyskanie fotokopii aktu zgonu przodka - tym bardziej, że w świetle przepisów ustawy - Prawa o aktach stanu cywilnego nie ma żadnych przeciwskazań do uzyskania takiego dokumentu. (szczegóły - patrz załączony dokument)

Numer sprawy:

VII.510.18.2016

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-03-14 14:10:18
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-30 11:09:09 Dostęp do kopii aktu stanu cywilnego przez osobę małoletnią M@riuszM@slowiecki