Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostęp do imion i nazwisk kontrahentów Kancelarii Prezydenta jako informacji publicznej

Data:

Sprawa pana Karola z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie w sprawie skargi pana Karola na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej -  wykonawców umów zawartych przez Kancelarię Prezydenta RP.

Stan faktyczny:

Pan Karol złożył skargę na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - wykonawców umów zawartych przez Kancelarię Prezydenta RP. Organ co prawda udostępnił rejestry umów, ale z wyłączeniem danych osobowych osób fizycznych - stron umowy.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Wyrok sądu:

w wyroku z 21 czerwca 2016 r. (sygn. II SA/Wa160/16) WSA w Warszawie uchylił zaskarżone decyzje i opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia „osoby pełniącej funkcję publiczną” w celu zapewnienia transparentności działania władzy publicznej

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Ukształtowanie orzecznictwa dotyczącego prawa do informacji publicznej określonego w art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji, w szczególności rozumienia pojęcia osoby pełniącej funkcje publiczne, wskazanego w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Skąd RPO wie o sprawie?

Wniosek obywatela.

Argumentyy prawne RPO

Patrz załączony dokument

Numer sprawy:

VII.6060.54.2015

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP