Zawartość

Refundacja leków na choroby rzadkie

Data: 
2016-10-24
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska

Sprawa małego Pawła:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed NSA ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia.

Stan faktyczny:

Małoletni Paweł reprezentowany przez matkę złożył wniosek o wyrażenie zgody na refundację leku na dystrofię mięśniową. Minister Zdrowia odmówił refundacji leku wskazując, że tryb przewidziany w art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest właściwy wyłącznie dla produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP. WSA w Warszawie uchylił decyzje administracyjne. Wskazał, ze należy odwołać się do art. 68 ust. 1 Konstytucji oraz zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającej art. 68 ust. 2 Konstytucji. System refundacji leków powinien zapewniać nie tylko formalną dostępność do tego systemu, ale dostępność rzeczywistą. Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł Minister Zdrowia.

Wyrok sądu:

NSA wyrokiem z dnia 6 października 2016 r. (sygn. II GSK 2765/16) oddalił skargę kasacyjną Ministra Zdrowia i orzekł, że organy i sądy nie mogą ignorować Konstytucji; art. 68 Konstytucji nakazuje tak rozumieć ustawę refundacyjną, aby możliwa była refundacja leków dopuszczonych do obrotu a niedostępnych w Polsce.

Dlaczego sprawa jest istotna dla RPO?

Sprawa dotyczy możliwości refundacji leków ratujących życie i zdrowie które są niedostępne w Polsce, ale zostały dopuszczone do obrotu. Zdaniem RPO prokonstytucyjna wykładnia przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i zastosowanie domniemania in dubio pro vitae humana na to zezwala. Wyrok istotny jest dla wszystkich chorych na rzadkie choroby.

Skąd RPO wie o sprawie?

Wskazanie spraw refundacyjnych przez adwokata.

Argumenty prawne RPO

Patrz - załączony dokument

Numer sprawy:

V.7013.63.2016

Galeria

  • Biało-czerwone pigułki

    Lekarstwa
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-03-14 14:02:53
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-30 11:09:15 Refundacja leków na choroby rzadkie M@riuszM@slowiecki