Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyniki konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2016 i 2017 r.

Data:

W dniu 10 lutego 2015 r. uruchomiona została II edycja konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych, której celem było wyłonienie 6 tematów badań do realizacji w 2016 i 2017 r.

Zgłoszone zostały ogółem 54 propozycje tematów badań, z czego 2 zostały odrzucone z przyczyn formalnych (nie dotyczyły ustawowych przesłanek dyskryminacyjnych). Tematy, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną, zostały przekazane do opinii ekspertów. Na ich podstawie, a także przy uwzględnieniu kryteriów istotności problemu dla danej grupy społecznej oraz dostępności badań na zaproponowany temat, zostało wyłonionych 6 propozycji badań antydyskryminacyjnych do realizacji w latach 2016-2017. W niektórych przypadkach tematy stanowią kompilację dwóch lub trzech zbliżonych do siebie tematów zgłoszonych przez różne organizacje. Ostateczny zakres badań oraz ich metodologia zostaną określone we współpracy z ekspertami w danej dziedzinie na etapie opracowania koncepcji. Na tej podstawie zostaną przygotowane przetargi publiczne na ich realizację. 

6 tematów rekomendowanych do realizacji w formule badań społecznych

w 2016 r.:

  1. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
  2. Nierówne traktowanie w miejscu pracy ze względu na religię
  3. Przeciwdziałanie przemocy motywowanej orientacją seksualną oraz tożsamością płciową


w 2017 r.:

  1. Dyskryminacja osób z niepełnosprawnością w opiece zdrowotnej
  2. Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego
  3. Dyskryminacja ze względu na narodowość i pochodzenie etniczne w zatrudnieniu


Serdecznie dziękujemy wszystkim zgłaszającym propozycje tematów. Są one dla nas cennym źródłem informacji o dostrzeganych przez Państwa problemach w zakresie równego traktowania. Opóźnienie w podaniu tematów wybranych do realizacji było spowodowane zmianą na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej kwestii.

Tematy badań zgłoszone w 2015 roku.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk