Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przemoc i przemoc domowa na obszarach wiejskich

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Przemoc i przemoc domowa na obszarach wiejskich

Cel badawczy:

Scharakteryzowanie zjawiska przemocy i przemocy domowej wobec: kobiet, dzieci, mężczyzn, osób starszych, występującego na obszarach wiejskich. Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska przemocy i przemocy domowej z uwzględnieniem:

  • specyfiki przemocy ze względu na płeć oraz
  • sytuacji osób narażonych na dyskryminację (w tym wielokrotną).

Ocena świadomości społecznej mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście zjawiska przemocy i przemocy domowej.
Sformułowanie wytycznych w zakresie działań pomocowych dla ofiar przemocy z uwzględnieniem powyższych specyfik.

Uzasadnienie:

W listopadzie 2014 r. Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) sformułował dla Polski rekomendacje m.in. w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Tym samym Rząd zobligowany został do monitorowania sytuacji w tym obszarze i podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy. Powyższa problematyka, w stosunku do mieszkańców wsi, pozostawała poza zakresem badań lub była podejmowana incydentalnie. Zachodzi więc potrzeba podjęcia prac w tym zakresie.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Redakcja: BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk