Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Problem tzw. ciemnej liczby w zgłaszaniu przestępstw z nienawiści

Data:

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Problem tzw. ciemnej liczby w zgłaszaniu przestępstw z nienawiści

Cel badawczy:

Celem badania byłoby oszacowanie skali problemu ciemnej liczby w poszczególnych mniejszościach społecznych w oparciu o badanie ilościowe przeprowadzone wśród członków tych społeczności.

Uzasadnienie:

Rzetelna informacja dotycząca skali zjawiska niezgłaszania przestępstw z nienawiści w poszczególnych grupach stanowiłaby niezwykle cenne uzupełnienie danych posiadanych przez rozmaite podmioty zajmujące się monitorowaniem przestępstw z nienawiści. Dane te pozwoliłyby również na trafniejszy wybór grup, które wymagałyby szczególnej troski w obszarze zwalczania przestępstw z nienawiści ze strony władz państwowych i organizacji pozarządowych. Nie do przecenienia pozostaje także wpływ, jakie wyniki tego badania mogłoby wywrzeć na świadomość społeczną o przestępstwach z nienawiści w Polsce.

 

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka
Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 

Redakcja: BRPO

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk