Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego na uczelniach wyższych

Data:

Zrealizowana propozycja badania

Temat:

Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego na uczelniach wyższych

Cel badawczy:

Uzasadnienie:

Zbadanie w środowisku akademickim skali i charakteru zjawiska molestowania i molestowania seksualnego jako form dyskryminacji jest uzasadnione z kilku względów. Szkolnictwo wyższe (zarówno państwowe, jak i prywatne) to ważny sektor zatrudnienia, charakteryzujący się dużą autonomią i hermetycznością oraz bardzo hierarchiczną strukturą relacji pracowniczych. Jest to ponadto środowisko bardzo zróżnicowane, by wziąć pod uwagę chociażby takie kryteria jak płeć, wiek, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy pochodzenie narodowe. Czynniki te mogą potencjalnie sprzyjać zachowaniom o charakterze dyskryminacyjnym. Należy ponadto zbadać istnienie zjawiska molestowania i molestowania seksualnego w obrębie relacji „wykładowca-student”, w której występuje faktyczny element podległości przypominający pod pewnymi względami stosunek zależności służbowej. Zważywszy na fakt, że osoby pozostające w takiej relacji nie są chronione ustawowo przed molestowaniem i molestowaniem seksualnym, warto dokonać analizy ilościowej i jakościowej tego zjawiska. Pozwoli ona m.in. ustalić czy i w jakim zakresie wskazanym byłoby podjęcie kroków prawnych w celu wprowadzenia instrumentów ochrony prawnej ofiar tego typu zachowań dyskryminacyjnych. Należy podkreślić, że na mocy art. 40 Konwencji RE o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, państwo-strona jest zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich instrumentów ochrony przed molestowaniem seksualnym, które jak dotąd są dostępne w Polsce jedynie na gruncie prawa pracy.

 

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

 

Redakcja: BRPO

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk