Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wyniki konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych na 2015 r.

Data:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły 93 propozycje tematów badań antydyskryminacyjnych – niektóre zgłoszone propozycje powtarzały się lub dotyczyły zbliżonych zagadnień, a więc w rezultacie rozpatrzono 70 zaproponowanych tematów badań. Wyboru tematów rekomendowanych do realizacji Rzecznik Praw Obywatelskich dokonał na podstawie zgłoszonych propozycji wraz z uzasadnieniem, opinii ekspertów oraz w oparciu o przyjęte wcześniej kryteria, tj.:

  • jak duży wpływ na sytuację danej grupy społecznej ma zgłoszony problem?
  • czy zgłoszony temat został już przebadany lub czy jego realizacja jest planowana przez inne organy władzy publicznej?

Mając na uwadze powyższe kryteria, Rzecznik wybrał do realizacji 4 tematy:

  1. Dostęp do nauczania religii mniejszości wyznaniowych i etyki (do realizacji w II poł. 2014 r.)
  2. Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości
  3. Dyskryminacja osób transpłciowych w zatrudnieniu
  4. Jakość wsparcia środowiskowego dla osób potrzebujących pomocy w czynnościach życia codziennego

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach. Sugestie kilkudziesięciu organizacji pozarządowych i ośrodków naukowo-badawczych dostarczyły Rzecznikowi szerokiej wiedzy na temat dostrzeganych przez Państwa problemów związanych z równym traktowaniem.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk