Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pytania o kwarantannę: na granicy, o to, kiedy wynik testu zdejmuje kwarantannę, o testy dla dzieci – z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

1. Pani jest na kwarantannie i właśnie otrzymała negatywny wynik testu na koronawirusa. Pyta, czy już jest zwolniona z kwarantanny.

Odpowiedź na to pytanie zależna jest od okoliczności, w których nastąpiło objęcie kwarantanną. Stosowne regulacje prawne w tej kwestii zawarte są między innymi w:

  • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM” oraz
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2021.351), dalej jako „rozp.MZ”.
1. Objęcie kwarantanną przy przekroczeniu granicy.

Jeśli kwarantanna została nałożona przy przekraczaniu granicy państwowej, wówczas negatywny wynik badania laboratoryjnego może skrócić czas kwarantanny, pod warunkiem, że badanie zostanie wykonane najdalej 48 godzin po przekroczeniu granicy. Zgodnie z § 3 ust. 3a rozp.RM, w takiej sytuacji obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

2. Objęcie kwarantanną osoby skierowanej na test w kierunku SARS-CoV-2.

Co do zasady, osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu.

Zgodnie z § 7 ust. 5 rozp.MZ, okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu.

Zatem jeśli kwarantanna wynikała ze skierowania na badanie w związku z podejrzeniem COVID-19, obowiązek jej odbycia wygasa w momencie uzyskania negatywnego wyniku testu –  to oznacza więc nie tyle zwolnienie z kwarantanny, co po prostu brak jej przedłużenia.

3. Objęcie kwarantanną osoby w związku z izolacją domownika chorego na COVID-19.

W przypadku, w którym kwarantanna jest odbywana w związku z izolacją chorego domownika, negatywny wynik testu nie zwalnia z jej odbycia. Domniemywa się bowiem, że przebywanie z zarażonym we wspólnym gospodarstwie domowym stwarza stałe ryzyko infekcji wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z § 4 ust. 6 rozp.RM, osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Wobec powyższego, domownik osoby chorej przebywa na kwarantannie przez cały czas trwania izolacji chorego domownika (co do zasady 10 dni) oraz dodatkowo przez 7 dni po jej zakończeniu.

Warto jednak zaznaczyć, że obowiązku kwarantanny, o którym mowa powyżej nie stosuje się m.in. do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 4 ust. 7 rozp.RM).

Więcej informacji można znaleźć również na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czy-mieszkajacy-z-objetymi-kwarantanna-maja-kwarantanne-faq

Stan prawny na dzień: 08.04.2021

2. Mąż Pani, która dzwoniła na infolinię, jest na izolacji (ma potwierdzony COVID). Pani natomiast przebywa na kwarantannie. Z państwem mieszka jeszcze starsza osoba – mama Interesantki. Pani pyta co z jej mamą, która jest już zaszczepiona. Czy ona też ma być na kwarantannie?

Osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 nie jest obowiązana poddać się kwarantannie.

W treści § 4 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.) dalej jako „rozp.RM” uregulowano, że osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji tej osoby.

Jednakże do osoby już zaszczepionej obowiązku tego nie stosuje się (§ 4 ust. 7 rozp.RM).

Przypomnijmy jeszcze, że pojęcie „osoba zaszczepiona” dotyczy osoby, której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (§ 3 ust. 2 pkt 14 rozp.RM).

Stan prawny na 8 kwietnia 2021 r.

3. Bardzo wiele osób pyta o nowe, obowiązujące od dnia 30 marca 2021 r. zasady kwarantanny. Dużo pytań dotyczyło również testu diagnostycznego, którego wynik należy uzyskać ,aby uniknąć kwarantanny w przypadku powrotu do Polski: męża z Niemiec, syna z Holandii, matki ze Szwecji?

Obowiązek poddanie się kwarantannie trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy RP będącej równocześnie wewnętrzną granicą UE i w ramach strefy Schengen wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej „rozp.RM”).

Zgodnie z § 2 ust. 18 i 19 rozp.RM obowiązek kwarantanny stosuje się do osób przekraczających powyżej opisaną granicę:

  • transportem kolejowym (§ 2 ust. 18 pkt 2 rozp.RM);
  • pojazdem samochodowym (§ 2 ust. 18 pkt 3 rozp.RM):

a) będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu

b) przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

c) służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego

d) przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;

  • połączeniem promowym (§ 2 ust. 18 pkt 4 rozp.RM)
  • w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce przekraczając: granicę morską regularnym połączeniem promowym, odcinek lądowy niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza oraz pieszo (§ 2 ust. 19 rozp.RM).

W zgodzie z brzmieniem § 2 ust. 23 rozp.RM osoby podane obowiązkowi kwarantanny w wyniku przekroczenia granicy informują o tym sanepid za pośrednictwem infolinii. Przepisy nie podają co prawda konkretnego numeru telefonu, ale można w tym celu skorzystać z Centrum Kontaktu COVID-19 pod numerem (22) 25 00 115 (więcej informacji na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gis/centrum-kontaktu).

W przypadku, gdy przekraczanie granicy odbywa się w celu innym niż udanie się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce, osoba przekraczająca granicę morską regularnym połączeniem promowym lub drogą lądową (niezależnie od środka transportu lub pieszo) obowiązana jest posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim (§ 2 ust. 20 rozp.RM).

Taki sam obowiązek dotyczy osób, które przylatują do Polski drogą lotniczą (§ 2 ust. 20a rozp.RM). Jeśli osoby przylatujące do Polski nie spełniają tego obowiązku czeka je konieczność odbycia kwarantanny (§ 2 ust. 21b rozp.RM), chyba że są one zwolnione z odbywania kwarantanny zgodnie z wyjątkami wskazanymi w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19 rozp.RM.

Na postawie § 3 ust 3a rozp.RM okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny, o którym mowa w § 2 ust. 2, 18, 19 i 21b, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia.

Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1. W przypadku wykonania testu diagnostycznego w późniejszym czasie niż 48 godziny osoba objęta obowiązkiem kwarantanny wjazdowej może wnosić do państwowego inspektora sanitarnego o skrócenie lub zwolnienie z obowiązku kwarantanny  odpowiednio uzasadniając swój wniosek (§ 3 ust 4 rozp.RM).

GIS informuje, że „przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych)” a „z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe”.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

4. Wielu rodziców pyta o konieczność testowania dzieci, aby uniknąć kwarantanny granicznej: czy jest limit wieku zwalniający z tego obowiązku?

Podróżni przybywający do Polski ze strefy Schengen będą podlegali obowiązkowej kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) na COVID-19, nie starszy niż 48 godzin. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Natomiast przybywający spoza strefy Schengen, będą bez wyjątku kierowani na kwarantannę, niezależnie od posiadanego testu. Jednak podobnie jak w przypadku podróżnych przybywających ze strefy Schengen osoby, którym została nałożona kwarantanna będą mogły wykonać test na COVID-19 (PCR lub antygenowy) w Polsce, a negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Regulacje prawne nie mówią nic na temat limitu wieku, który zwalniałby z ww. obowiązków, dlatego również dzieci muszą wykonać test, aby nie została na nie nałożona kwarantanna.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM” przewidują jednak pewne wyjątki od obowiązku odbycia kwarantanny, które obejmują także dzieci.

Z obowiązku odbycia kwarantanny granicznej zwolnione są m.in. następujące osoby:

  • dzieci członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego (§ 3 ust.2 pkt 3 rozp.RM),
  • uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki (§ 3 ust.2 pkt 5 rozp.RM),
  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem -§3 ust.2 pkt 6. rozp.RM.

Stan prawny na dzień 7 kwietnia 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także