Jakie są zasady zwalniania z kwarantanny po przylocie do Polski z kraju UE, w szczególności jak wygląda kwestia zwalniania dzieci z obowiązku kwarantanny – odpowiedź na pytanie z infolinii RPO

Data:

Zasady dotyczące tzw. kwarantanny granicznej oraz wyjątki od niej zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”.

Granica morska lub lądowa.

Do dnia 31 sierpnia 2021 obowiązek odbycia tzw. kwarantanny granicznej ma także osoba przekraczająca morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo:

  • w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP: jest zobowiązana do odbycia 10 dniowej kwarantanny, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy (§ 2 ust. 18), poprzez zgłoszenie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem numeru infolinii: +48 22 25 00 115.

WYJĄTEK - Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku osoby posiadającej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48h, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynik testu w języku polskim albo w języku angielskim okazuje się na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji (§ 2 ust. 21).

WYJĄTKI - Osoby wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 rozp.RM.

  • w celu innym niż udanie się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP: jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48h, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim (§ 2 ust. 19).

WYJĄTKI - Osoby wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 rozp.RM.

Granica powietrzna.

Osoba przekraczająca granicę RP statkiem powietrznym jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 h, licząc od momentu wyniku  testu i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim (§ 2 ust. 20).

WYJĄTKI - Osoby wymienione w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14, 18 i 23.

Okres odbycia kwarantanny po przyjeździe/przylocie z państwa należącego do strefy Schengen ulega skróceniu także w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 h, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego (§ 3 ust. 4).

Testy w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać w laboratoriach znajdujących się na liście laboratoriów COVID, dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid .

POZOSTAŁE ZWOLNIENIA OD OBOWIĄZKU TZW. „KWARANTANNY GRANICZNEJ”

Z obowiązku kwarantanny zwolnione są ponadto:

  • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia (§ 3 ust. 2 pkt 14),
  • przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej (§ 3 ust. 2 pkt 18),
  • przez uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki (§ 3 ust. 2 pkt 5),
  • przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem (§ 3 ust. 2 pkt 6),
  • przez dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy przedstawili negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w odniesieniu do tych dorosłych, przed przekroczeniem granicy RP (stanowiącej granicę Schengen), w okresie 48 h, licząc od momentu wyniku testu lub pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19 (§ 3 ust. 2 pkt 23).

Dodatkowe informacje:

Stan prawny na dzień 2 lipca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji: 2021-07-06 09:33:27
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski