Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zasady kwarantanny dla studentów zagranicznych – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Pani pracująca na uczelni wyższej pytała o zasady kwarantanny dla studentów przyjeżdżających do Polski (w celu studiów). Czy są oni zwolnieni z kwarantanny na podstawie § 3 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów? Czy muszą robić test, jeśli lecą samolotem do Polski z krajów UE na podstawie § 2 ust. 20a (nawet jeśli są zwolnieni z kwarantanny)?

Należy odwołać się do regulacji zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”.

  • Granice zewnętrzne UE.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 9 rozp.RM, obowiązku odbycia kwarantanny trwającej 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej RP będącej zewnętrzną granicą UE (strefy Schengen) nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP przez studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach. Studenci nie są jednak zwolnieni z kwarantanny wynikającej z innych powodów, np. kontaktu z osobą zakażoną.

  • Granice wewnętrzne UE (droga lądowa lub morska).

W innej sytuacji znajdują się studenci, którzy przekraczają morski odcinek granicy RP regularnym promem albo granicę z Czechami, Litwą, Niemcami lub Słowacją niezależnie od środka transportu bądź pieszo lecz w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce (§ 2 ust. 19 rozp.RM). Do dnia 03.05.2021 r. osoby te, co do zasady może objąć obowiązek odbycia tzw. kwarantanny wjazdowej. Od tego obowiązku przewidziano szereg wyjątków, jednakże wśród nich nie znaleźli się studenci, o których mowa powyżej (por. § 3 ust. 2 pkt 9 w zw. z § 2 ust. 21 rozp.RM).

Jednakże nowelizacją rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.729) przepis § 2 ust. 21 rozp.RM dodano jeszcze jedno zwolnienie od obowiązku odbywania tzw. kwarantanny wjazdowej dla osób, o których mowa w powyższym akapicie. Otóż obowiązku kwarantanny nie stosuje się ponadto w przypadku osoby posiadającej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim okazuje się na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji.

  • Granice wewnętrzne UE (droga powietrzna).

Z przepisów rozp.RM wynika również, że studenci przylatujący do Polski, przekraczając granicę państwową będącą granicą wewnętrzną UE statkiem powietrznym, są obowiązani posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej wynik tego testu w języku polskim albo w języku angielskim (§ 2 ust. 20a rozp.RM).

Brak takowego wyniku skutkuje objęciem kwarantanną wjazdową trwającą 10 dni. Również w tym przypadku prawodawca przewidział kilka wyjątków od konieczności posiadania wyniku testu, jednakże nie zaliczył do nich studentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9 rozp.RM (§ 2 ust. 21a rozp.RM).

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 3a okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny osób, które:

  • przekraczają granicę zewnętrzną strefy Schoengen,
  • przekraczają granicę wewnętrzną strefy Schoengen (drogą morską lub lądową),
  • przekraczają granicę wewnętrzną strefy Schoengen (droga powietrzna)

ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia. Z tego rozwiązania mogą oczywiście również korzystać studenci, na których został nałożony obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny wjazdowej.

Stan prawny na 26.4.2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także