Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Gdzie może ustalić, czy jest się zwolnionym z kwarantanny po uzyskaniu negatywnego wyniku testu? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Częściowo odpowiedzi na to pytanie można poszukiwać w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2021.351), dalej jako „rozp. MZ”. Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 12.03.2021 r.

Co do zasady osoba, która została skierowana na test w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu diagnostycznego.

Okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym koronawirusem, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (§ 7 ust. 5 rozp.MZ).

Po wykonaniu badania wynik można zobaczyć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Informuje o nim także lekarz POZ.

Instrukcję logowania do Internetowego Konta Pacjenta można znaleźć tutaj:

https://pacjent.gov.pl/krok-2-zaloguj-sie-na-internetowe-konto-pacjenta .

Jeśli wynik badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 jest już dostępny, to po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta można zobaczyć jeden z czterech komunikatów:

  • negatywny – wynik ujemny testu (nie wykryto SARS-CoV-2)

To oznacza, że dana osoba nie ma koronawirusa. Należy jednak zachować dotychczasowe środki ostrożności i higieny.

  • pozytywny – wynik dodatni testu (wykryto SARS-CoV-2)

Potwierdzono obecność koronawirusa. Osoba z potwierdzonym COVID-19 powinna poddać się izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz skieruje ją do izolatorium lub do szpitala. Domownicy, zamieszkujący z taką osobą, co do zasady powinni poddać się kwarantannie.

  • niediagnostyczny

Oznacza, że próbka jest niezdatna do badania. Należy udać się na pobranie kolejnej próbki i jak najszybciej przekazać ją do badania.

  • nierozstrzygający

Oznacza, że wynik jest na granicy analitycznej czułości testu. Wymaga zbadania kolejnej próbki pobranej po 24–48 h.

Pomocniczo, informacje o kwarantannie lub izolacji można również sprawdzić na platformie internetowej ZUS. Może z niej skorzystać zarówno ubezpieczony, jak i płatnik składek. Szczegółowe instrukcje zarówno dla ubezpieczonego, jak i dla płatnika składek, dotyczące obsługi platformy ZUS można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-o-kwarantannie-i-izolacji-domowej-na-platformie-internetowej-zakladu-ubezpieczen-spolecznych

Pomocne informacje można znaleźć również na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/mam-skierowanie-na-test

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk