Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy osoby mieszkające z objętymi kwarantanną też są na kwarantannie? -  pytania o kwarantannę z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Cztery pytania, cztery sytuacje dotyczące kwarantanny [informacja opublikowana pierwotnie w styczniu, zaktualizowana 31 marca 2021 r.]:

Pan, którego żona czeka na test i jest na kwarantannie, pyta czy on również jest objęty tym obowiązkiem.

Nie, w takiej sytuacji nie ma kwaratntanny.

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 w okresie oczekiwania na wynik tego testu.

W przypadku dodatniego wyniku testu u tej osoby, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację.

O obowiązku poddania się kwarantannie takich osób mówi § 4 ust. 6 - 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. z 2021 r. poz. 512 i 546)

Z treści § 4 ust. 6 tego rozporządzenia wynika, że osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Należy jeszcze wskazać, że na podstawie § 4 ust. 7 obowiązku, o którym wyżej mowa, nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, o której mowa w ust. 6, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Stan prawny na 29 marca 2021 r.

Teściowa została skierowana na kwarantannę; pan pyta czy automatycznie na kwarantannę kierowani są również pozostali domownicy?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami o kwarantannie decyduje to, czy się miało kontakt z osobą zakażoną. Zatem domownicy są objęci kwarantanną tylko jeśli w domu jest osoba zakażona. Jeśli domownik miał kontakt z zakażonym i jest na kwarantannie, pozostali nie są objęci kwarantanną.

Jeśli jednak mieszkamy z osobą zakażoną, to nasza kwarantanna kończy się po siedmiu dniach liczonych od momentu, gdy kończy się formalnie izolacja zakażonego (a zatem ta kwarantanna trwa dłużej niż sama izolacja zakażonego, bo przecież mogliśmy się od niego zakazić).

Z kwarantanny zwolnione są tylko osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz osoby które chorowały na COVID-19 (czego dowodem jest fakt przebywania w izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Podstawa prawna:

  • art.34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U.2020.1845 t.j.ze zm.),
  • § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.2020.607 ze zm.),
  • § 4 ust.6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316 ze zm.)

Stan prawny na dzień 12.I.2021

Pan, który uzyskał negatywny wynik testu na koronawirusa, skarży się na objęcie go kwarantanną, bo mieszka z osobami przebywających w izolacji.

Test stwierdza, czy byliśmy lub jesteśmy chorzy, ale nie gwarantuje, że nie zachorujemy, skoro mieszkamy z osobami na izolacji. Przed tym chroni nas tylko szczepionka, dlatego z kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione.

Do sytuacji, którą Pan opisuje, może dojść, jeśli osoba, z którą mieszkamy, przebywa w izolacji z powodu zakażenia SARS-CoV-2. Mówi o tym § 4 ust 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2316 z 2020 r.):

- Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Obowiązkowa kwarantanna nie dotyczy domowników, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub, które już były zakażone SARS-CoV-2.

Należy również pamiętać, że państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w którym ma się odbyć obowiązkowa kwarantanna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia.

Stan prawny na dzień 12.I.2021

Pan, który wrócił z wakacji w Turcji, pyta, czy jak zrobi test to będzie zwolniony z kwarantanny.

Od 28 grudnia 2020 r. z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 28 grudnia 2020 do 17 styczna 2021 r. obowiązkowej kwarantannie podlegają osoby, które przekroczyły granicę Polski (stanowiącą zarówno granicę zewnętrzną jak i wewnętrzną Unii Europejskiej) środkiem transportu zbiorowego.  Okres kwarantanny trwa  10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy.

Sanepid w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.

W przypadku wykonania testu na koronawirusa prywatnie, laboratorium jest zobowiązane przekazać wynik testu do systemu EWP. Po tym jak wynik pojawi się w systemie, będzie też widoczny w Internetowym Koncie Pacjenta.

Negatywny wynik badania, oznacza to, że nie trzeba przebywać już na kwarantannie. Istotnym jest, aby ta informacja o wyniku była widoczna w systemie informatycznym.

Warto również przywołać przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z którym okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (§5 ust. 5).

Stan prawny: 12. 01. 2021

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także