Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Equinet rozmawia w Warszawie o standardach dla organów ds. równego traktowania

Data:

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie zarządu Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania Equinet. Członkinią zarządu jest Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Z przedstawicielami Equinet spotkali się też rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz zastępczyni RPO Sylwia Spurek.

Jednym z tematów posiedzenia był dokument „Standardy pracy organów ds. równego traktowania”. Został opracowany w ubiegłym roku przez Equinet. Dokument ma na celu określenie stanowiska, które organy ds. równości powinny popierać, negocjować i prezentować w rozmowach z organami europejskimi i organami administracji krajowej - podczas tworzenia takich standardów na szczeblu europejskim oraz ich wdrażania na szczeblu krajowym.

Dyrektywy Unii Europejskiej wymagają, aby wszystkie państwa członkowskie, kraje przystępujące oraz kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyznaczyły organy ds. równości, promujące równe traktowanie. Dyrektywy te przewidują jednak wyłącznie standardy minimalne w odniesieniu do kompetencji tych organów oraz ich ograniczoną niezależność w działaniu. Nie gwarantują zaś pełnej niezależności, skuteczności działania, wystarczających uprawnień i odpowiednich środków.

Dokument „Standardy pracy organów ds. równego traktowania” zakłada połączenie podstawowych standardów minimalnych ze standardami, które umożliwią pełną realizację potencjału organów ds. równości. Celem jest zapewnienie, aby standardy:

  • umożliwiały realizację szczególnej roli, możliwości i potencjału organów do spraw równości;
  • współdziałały w ramach szerszych struktur instytucjonalnych, w których umiejscowione są organy ds. równości;
  • zapewniały dostosowanie do zmienionego kontekstu funkcjonowania organów ds. równości do nowych trendów i zmian w sposobie ich tworzenia, zakresie obowiązków i sposobie działania.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się m.in. jak  skutecznie promować te standardy wśród państw europejskich. Członkowie Equinetu dopytywali też Adama Bodnara o problemy, z którymi spotyka się polski RPO, zwłaszcza w kontekście realizacji tych standardów.

Członkowie zarządu dyskutowali również o kwestiach dotyczących współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz Europejską Siecią Krajowych Instytucji Praw Człowieka (ENNHRI) a także o przygotowaniach do 10. rocznicy powstania Equinetu, która będzie obchodzona m.in. podczas Annual General Meeting w październiku w Brukseli.

Equinet to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 46 instytucji z 34 krajów europejskich. Organizacje te, jako krajowe organy do spraw równości upoważnione są do przeciwdziałania dyskryminacji z wszelkich powodów, takich jak wiek, niepełnosprawność, płeć, rasa, pochodzenie etniczne, wyznanie, przekonania czy orientacja seksualna.

W Polsce wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania Sejm RP powierzył m.in. Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Sieć Equinet promuje równość w Europie, wspierając i usprawniając pracę krajowych organów ds. równości. Wspiera te organy, aby mogły one działać w sposób niezależny i skuteczny, ułatwiając osiągnięcie większej równości w społeczeństwach.

Podczas wizyty w Warszawie członkowie zarządu Equinetu spotkają się z przedstawicielami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR ), przedstawicielami organizacji pozarządowych zrzeszonych w Koalicji na rzecz Równych Szans oraz z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Dagmara Derda
Data:
Operator: Dagmara Derda