Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawicielka RPO ponownie w zarządzie Equinetu

Data:

W Brukseli odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków stowarzyszenia Equinet, grupującego krajowe organy ds. równego traktowania w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia Anna Błaszczak, Zastępczyni Dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, już po raz drugi została wybrana do Zarządu Equinet na dwuletnią kadencję.

Equinet to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 42 instytucji spośród 32 państw europejskich, które posiadają uprawnienia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną. Rzecznikowi Praw Obywatelskich – obok Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – z dniem 1 stycznia 2011 r. powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania. W związku z tym Rzecznik stał się niezależnym organem ds. równości w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej.

Do głównych obowiązków członków Zarządu Equinet należą:

  • proaktywny udział w rozwoju i wdrażaniu strategii Equinet, nadzorowanie budżetu i pracy sekretariatu Equinet;
  • udział w posiedzeniach zarządu (co najmniej trzy posiedzenia każdego roku);
  • czynny udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, szkoleniach i / lub grupach roboczych Equinet;
  • dostarczanie opinii i wniosków w związku z konsultacjami i pytaniami Przewodniczącego Zarządu lub Sekretariatu Equinet;
  • zachęcanie do różnorodności we wszystkich swoich działaniach.


 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP