Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zastępczyni RPO w Zarządzie Equinet

Data:

W Brukseli odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia członków Equinet - Europejskiej Sieci Organów ds. równego traktowania w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia dr Sylwia Spurek, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich została wybrana do Zarządu Equinet.

Equinet to europejska sieć współpracy wyspecjalizowanych organów ds. równości, skupiająca obecnie 46 instytucji spośród 34 państw europejskich, które posiadają uprawnienia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną. Rzecznikowi Praw Obywatelskich – obok Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania – z dniem 1 stycznia 2011 r. powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania. W związku z tym Rzecznik stał się niezależnym organem ds. równości w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej.

Kadencja członków Zarządu trwa 2 lata. Do głównych obowiązków członków Zarządu Equinet należą:

  • proaktywny udział w rozwoju i wdrażaniu strategii Equinet, nadzorowanie budżetu i pracy sekretariatu Equinet;
  • udział w posiedzeniach zarządu (co najmniej trzy posiedzenia każdego roku);
  • czynny udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia, konferencjach i seminariach Equinet;
  • konsultowanie dokumentów opracowywanych w ramach bieżących prac Equinetu;
  • zachęcanie do różnorodności we wszystkich swoich działaniach.
Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2017-10-11 15:53:06
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Łukasz Starzewski