Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Seria „Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka” oraz innych publikacji RPO dotyczących przesłanek dyskryminacyjnych

Data:

Od roku 2011 Biuro RPO opublikowało 37 pozycji odnoszące się do zasady równego traktowania, w tym 4 pozycje odnoszące się do dwóch lub trzech przesłanek dyskryminacyjnych. Poniższy spis wyróżnia w podziale na przesłanki raporty przygotowane w oparciu o badania, publikacje przygotowane przez Komisje Ekspertów oraz inne Zespoły BRPO . Do tej pory ukazały się:

 • 23 raporty z serii Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka
 • 14 publikacji wydanych poza serią.

Publikacje zostały dodane jako załączniki pod niniejszą bibliografią

Wykaz publikacjji

Publikacje ogólne:

 • Równe traktowanie uczestników postępowań. Poradnik dla sędziów i prokuratorów, red. D. Pudzianowska, J. Jagura, Warszawa 2016.
 • Masz prawo do równego traktowania - także na rynku pracy i rynku usług – wyniki ogólnopolskiego reprezentatywnego badania dot. świadomości prawnej w zakresie równego traktowania. Ulotka. 2016 r.  

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność:

na podstawie badań antydyskryminacyjnych:

 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 8, Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 4.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 7, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 9.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2014, nr 5, Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 13.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2014, nr 8, Wsparcie osób chorujących psychicznie na rynku pracy. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 15.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2015, nr 5, Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 16.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 11, Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 9.
 • Biuletyn RPO 2016, nr 7, Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości. Analiza i zalecenia, Warszawa , nr serii 21.
 • Biuletyn RPO 2017, nr 5, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 22.
 • Biuletyn RPO 2017, nr 6, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 23.  

Pozostałe publikacje w serii:

 • Biuletyn RPO. Źródła 2011, nr 5, Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 1.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 7,  Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 3.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr  10, Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, nr serii 6.

Publikacje wydane poza serią dotyczące tej przesłanki dyskryminacji:

 • Raport RPO, Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki, Warszawa 2014.
 • Raport RPO, Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce, Warszawa 2014
 • Raport RPO, Edukacja głuchych, Warszawa 2014.
 • Raport Komisji ds. g/Głuchych przy RPO, Sytuacja osób głuchych w Polsce, Warszawa 2014.
 • Raport RPO, Lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach samorządowych 2014 roku, Warszawa 2015.
 • Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich 2012-2014, Warszawa 2015.
 • M. Załuska, Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla osób chorujących i ich rodzin, Warszawa 2015.
 • E. Jurgielewicz-Delegacz, Wypadki w komunikacji z udziałem osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne Praca nagrodzona w konkursie Rzecznika Praw Obywatelskich za najlepszą pracę doktorską  z dziedziny nauk prawnych  poświęconą wykluczeniu społecznemu w roku 2015, Warszawa 2017 r.
 • Monografia BRPO Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. red. naukowa: dr E. Dawidziuk, dr M. Mazur,  Warszawa 2017 r.
 • Raport z działalności RPO Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej. Jak wspólnie zadbać o godne życie osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami?, Warszawa 2017 r.  

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie narodowe i etniczne

 • Raporty na podstawie badań społecznych
 • Biuletyn RPO 2017, nr 6, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 23.

Pozostałe publikacje:

 • Biuletyn RPO. Źródła 2011, nr  4, Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 2.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 11, Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce, Warszawa, nr serii 7.
 • Raport RPO 2013, Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji, Warszawa, nr serii 12.
 • publikacje wydane poza serią w tej przesłance:
 • Raport RPO, Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz mniejszości romskiej w województwie małopolskim, Warszawa 2014.

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na wiek

 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 8, Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 4.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 4, Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 8.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 8, Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje, Warszawa, nr serii 10.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 7, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 9.
 •  Biuletyn RPO 2016, nr 8, Dostępność wsparcia środowiskowego dla osób starszych w perspektywie przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego. Analiza i zalecenia. Warszawa, nr serii 20
 • Biuletyn RPO 2017, nr 6, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 23.  

Pozostałe publikacje (poza serią):

 • Biuletyn RPO. Źródła 2012, nr 9, Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, Warszawa, nr serii 5.

publikacje wydane poza serią a dotycz ace tej przesłanki dyskryminacji

 • Raport RPO, Sytuacja osób chorych na Alzheimera w Polsce, Warszawa 2014.
 • Biuro RPO, O sposobach mówienia o starości. Debata, analiza, przykłady, Warszawa 2014. 
 • Poradnik RPO, Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom, Warszawa 2015.
 • Raport z działalności RPO Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej. Jak wspólnie zadbać o godne życie osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami?, Warszawa 2017 r.  

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć

 • Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 7, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 9.
 • Biuletyn RPO. Źródła 2015, nr 7, Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 18.
 • Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

 • Biuletyn RPO. Źródła 2014, nr 7, Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 14.
 • Biuletyn RPO 2017, nr 6, Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 23.  

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową

 • Biuletyn RPO 2016, nr 6, Równe traktowanie w zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 19.

Publikacje dotyczące dyskryminacji ze względu na wyznanie

 • Biuletyn RPO. Źródła 2015, nr 6, Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia, Warszawa, nr serii 17.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-12-27 12:23:20
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk