Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek spotkał się z osobami reprezentującymi Zespół Praw Osób LGBTQ+ Inicjatywy „Nasz Rzecznik”

Data:

29 sierpnia 2023 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z osobami reprezentującymi Zespół Praw Osób LGBTQ+ Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, działającej w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Rzecznikowi towarzyszyły Justyna Jezierska z Zespołu ds. Równego Traktowania i Adela Gąsiorowska koordynująca współpracę Rzecznika z Inicjatywą.

Podczas spotkania rozmawiano o aktualnych problemach społeczności LGBTQ+ oraz podejmowanych działaniach na rzecz zapewnienia efektywnej ochrony przed dyskryminacją osób tej społeczności.

Na początku poruszono temat podejmowanych przez samorządy uchwał przeciw „ideologii” LGBT. RPO poinformował o aktualnych działaniach w celu wyeliminowania z obrotu prawnego tych uchwał. Ponadto Rzecznikowi przedstawiono wątpliwości co do tzw. Samorządowych Kart Praw Rodzin.

Dużą część spotkania poświęcono problemom osób transpłciowych i zagadnieniu sądowego uzgodnienia płci. Rzecznik poinformował o postępowaniach sądowych, do których się przyłączył oraz przekazał, że ku końcowi zbliżają się prace nad publikacją „Postępowania w sprawach o uzgodnienie płci”. Publikacja ma na celu ułatwienie sędziom orzekania w postępowaniach o ustalenie płci, a także zapewnienie możliwie pełnej ochrony praw człowieka osób transpłciowych w toku tych postępowań. Rozmawiano również o możliwości przeprowadzenia badań aktowych spraw o uzgodnienie płci.

Na spotkaniu mówiono też o tym, jak realizowana są unijna Strategia na Rzecz Równości Osób LGBTIQ na lata 2020-2025 oraz Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Ewentualne problemy związane z realizacją obydwu dokumentów będą zgłaszane Rzecznikowi przez Zespół ds. praw osób LGBTQ+.

Uczestniczki spotkania zwróciły uwagę Rzecznika na trwającą kampanię wyborczą i ryzyko posługiwania się w jej trakcie argumentami krzywdzącymi osoby należące do społeczności LGBT+ i organizacji społecznych działających na ich rzecz. Poproszono również o przyjrzenie się przez Rzecznika sprawom sądowym wytaczanym aktywistom i aktywistkom LGBT+.

Na koniec spotkania Rzecznik zwrócił się do zaproszonych organizacji o wspólne działania dążące do systemowego przeciwdziałania problemom związanym z traktowaniem osób zgłaszających przestępstwa motywowane nienawiścią przez organy ścigania.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-08-29 15:52:58
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski

Zobacz także

Obraz
Kropla wpada do wody z odbijającymi się w niej kolorami
, , , ,