Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyskryminacja

Dyskryminacja to gorsze traktowanie ze względu na cechę osobistą. Do najczęściej wymienianych przesłanek dyskryminacji zalicza się płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową, ale mogą do nich należeć także inne cechy osobiste jak np. pochodzenie społeczne czy status materialny. 

Nie jest dyskryminacją inne traktowanie danej osoby po to, by wyrównać jej szanse. Jeśli więc nie każdy może korzystać z udogodnień przewidzianych dla osoby z niepełnosprawnością, to można mówić o nierównym traktowaniu ale nie o dyskryminacji - chodzi tu bowiem o wyrównanie szans.

Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje w Polsce zadania niezależnego organu ds. realizacji zasady równego traktowania. Podstawą jest „ustawa o równym traktowaniu” (o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania).

Rzecznik wykonuje także funkcję niezależnego organu do spraw popierania, ochrony i monitorowania wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Liczba wyników: 293