Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Zespołem Praw Kobiet Inicjatywy "Nasz Rzecznik" w Biurze RPO

Data:

8 marca 2023 r. zastępca RPO Valeri Vachev przyjął w Biurze RPO przedstawicielki Zespołu Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik”. Zorganizowane w Międzynarodowym Dniu Kobiet spotkanie poświęcono omówieniu bieżących problemów w obszarze ochrony praw kobiet i działań RPO podejmowanych w tym zakresie.

Ze strony Biura RPO w spotkaniu uczestniczyli również dyrektorka Magdalena Kuruś i Aleksandra Szczerba z Zespołu do spraw Równego Traktowania, Agnieszka Jarzębska z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Marcin Malecko.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Rzecznik życzył wszystkim kobietom pełniejszej ochrony i realizacji ich praw oraz aby lista postulatów zgłaszanych przez Inicjatywę "Nasz Rzecznik" była coraz krótsza. Otrzymał również prezent – różową skrzyneczkę na darmowe środki higieny osobistej na czas menstruacji, która zawiśnie w Biurze RPO.

Zastępca RPO przedstawił najważniejsze ostatnie działania podejmowane w obszarze praw kobiet m.in. w sprawach zmniejszenia negatywnych konsekwencji ubóstwa menstruacyjnego, czy implementacji unijnej dyrektywy work-life balance.

Aleksandra Szczerba zasygnalizowała zagadnienia, nad którymi obecnie pracuje Biuro RPO. Wskazała m.in. na nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, problem nierówności płci w sporcie czy działania w ramach sieci EQUINET, w tym udział przy sporządzaniu raportu o unijnej dyrektywie o jawności wynagrodzeń. 

Przedstawicielki Inicjatywy „Nasz Rzecznik” dziękowały za działania dotychczasowe podejmowane przez Rzecznika w reakcji na zgłaszane postulaty.

W dalszej części spotkania przedstawicielki Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik” omówiły tematy i problemy, nad którymi aktualnie się pochylają, m.in. kwestię zapewnienia właściwego dostępu do zabiegu przerywania ciąży kobietom ze względu na zagrożenie dla zdrowia, czy brak powszechnego dostępu do darmowych środków higieny osobistej na czas menstruacji.

Zasygnalizowana również została ponownie kwestia dostępności gabinetów ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Wskazano, że problemem nie są wyłącznie bariery architektoniczne, ale również brak wiedzy specjalistów o różnych niepełnosprawnościach oraz brak wrażliwości na problemy i specyfiki konkretnych niepełnosprawności. Mówiono też o braku pokoi pielęgnacyjnych, które umożliwiłyby bezpieczne i godne przewinięcie osoby z niepełnosprawnością, czy osoby starszej.

Poruszono również temat zmiany kodeksowej definicji przestępstwa zgwałcenia i dostosowania jej do standardów konwencyjnych. Zwrócono uwagę, że podstawowym elementem, według którego oceniane powinno być przestępstwo zgwałcenia powinien być brak zgody. ZRPO zapowiedział, że w związku z wątpliwościami legislacyjnymi planowane jest zorganizowanie w BRPO seminarium naukowego poświęconego temu zagadnieniu.

Wśród omawianych tematów znalazła się również kwestia wyrównywania szans matek na rynku pracy, ochrona praw kobiet osadzonych w zakładach karnych czy dyskryminacji przez urzędy matek pracujących, w szczególności matek z niepełnosprawnościami. 

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski