Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co Polskie Radio mówi o powodach zakończenia współpracy z red. Agatą Kasprolewicz?

Data:
  • Redaktor naczelny decyduje o składzie współpracowników redakcji – tak Polskie Radio odpowiedziało RPO w sprawie zakończenia współpracy z red. Agatą Kasprolewicz
  • Zaniepokojenie Rzecznika z tego powodu uznano za krzywdzące wszystkich pracowników Polskiego Radia
  • Podkreślono, że każdego dnia dbają oni o zapewnienie pluralizmu przekazywanych treści, przekazując informacje w pełni zgodne z wartościami, o których zachowanie apeluje RPO
  • Interwencję można odebrać jako „próbę nacisku na politykę redakcyjną rozgłośni publicznej, pomimo braku jakichkolwiek podstaw” – twierdzi rzeczniczka Polskiego Radia

W związku z doniesieniami mediów o rozwiązaniu współpracy z red. Agatą Kasprolewicz Rzecznik Praw Obywatelskich w grudniu 2019 r. zwrócił się do dyrektorki I Programu Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej o podanie przyczyn decyzji kadrowych dotyczących dziennikarki.

RPO zaniepokojony polityką kadrową „Jedynki"

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, mimo deklaracji kierownictwa, że w związku z reorganizacją struktury w redakcji Polskiego Radia nikt nie zostanie zwolniony, Agata Kasprolewicz nie otrzymała przydziału do żadnej z anten. Ponadto w kwietniu 2019 r. została bez podania powodów odsunięta od prowadzenia audycji „Więcej świata” w Jedynce Polskiego Radia.

Informacja ta wywołała zaniepokojenie RPO polityką kadrową prowadzoną w „Jedynce”. Zdaniem Rzecznika decyzje kadrowe w mediach powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie przejrzystych zasad, z poszanowaniem niezależności redakcyjnej dziennikarzy i redaktora naczelnego. Konieczne jest również każdorazowo uzasadnienie rozwiązania współpracy z danym dziennikarzem.

Rzecznik przypomniał, że zgodnie z art. 14 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Zgodnie z  art. 54 Konstytucji każdemu – również przedstawicielom prasy – zapewnia się wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Przestrzeganie zasady pluralizmu wewnętrznego, a więc przekazywanie społeczeństwu różnorodnych informacji – w tym również poglądów kontrowersyjnych czy skłaniających do dyskusji społecznej – ma istotny wpływ na jakość prezentowanych przez media informacji i jest warunkiem wypełniania przez nie swej misji.

Rzecznik przedstawił także obowiązujący media publiczne standard europejski ochrony wolności słowa i pluralizmu politycznego wypowiedzi dziennikarskiej. - Następstwa braku pluralizmu w mediach są groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi, ponieważ przekładają się na naruszenie praw odbiorców do uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy istotne społecznie - wskazał.

Odpowiedź Polskiego Radia

- Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 grudnia 2019 r. skierowane na ręce Pani Agnieszki Kamińskiej - Dyrektor Programu I Polskiego Radia, a dotyczące rozwiązania przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną współpracy z Panią Agatą Kasprolewicz, niniejszym informuję, że pani Kasprolewicz nie była pracownikiem Programu I, w związku z czym kwestie związane z jej zatrudnieniem nie leżą w gestii dyrekcji anteny – odpisała RPO rzeczniczka Polskiego Radia S.A. Ewelina Steczkowska.

Pani Agata Kasprolewicz do czasu zmian w strukturze organizacyjnej Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej współpracowała z Programem I w roli wydawcy. Dobór prowadzących programy na antenie leży w kompetencji redaktora naczelnego, który - stosownie do brzmienia art. 7 ust. 2 pkt 7 Prawa prasowego - jest osobą posiadającą uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji, w tym także o składzie pracowników i współpracowników.

Interwencja w sprawie zakończenie współpracy z Panią Agatą Kasprolewicz, a także wyrażone przez Pana zaniepokojenie, są mocno krzywdzące dla wszystkich pracowników Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej, którzy każdego dnia dbają o zapewnienie pluralizmu przekazywanych treści. Pana interwencję w niniejszej sprawie można odebrać jako próbę nacisku na politykę redakcyjną rozgłośni publicznej, pomimo braku jakichkolwiek podstaw ( jedynie na podstawie jednoźródłowych doniesień medialnych, o czym Pan informuje w swoim piśmie).

- Zatrudnieni w Programie I Polskiego Radia dziennikarze codziennie przekazują informacje w pełni zgodne z wartościami, o których zachowanie Pan apeluje – brzmi konkluzja pisma.

VII.564.86.2019

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski