Biuletyn Informacji Publicznej RPO

ZRPO Wojciech Brzozowski interweniuje w sprawie grupy cudzoziemców przebywających pod zaporą wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Wizyta przedstawicieli RPO

Data:

AKTUALIZACJA: 28 maja w miejscu, gdzie przebywa grupa cudzoziemców, pojawili się naczelniczka Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole Równego Traktowania Agnieszka Szmajdzińska i główny koordynator ds. współpracy strategicznej Maciej Grześkowiak. Celem ich wizyty było osobiste zweryfikowanie sytuacji cudzoziemców, także pod względem udzielanej im pomocy humanitarnej.

27 maja 2023 r. zastępca rzecznika praw obywatelskich Wojciech Brzozowski rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie grupy około 25 cudzoziemców, przebywających pod zaporą biegnącą wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. 

Z doniesień medialnych wynika, że osoby te mogą przebywać w pobliżu zapory, po jej wschodniej stronie, nawet od kilku dni. Z przekazanej Rzecznikowi dokumentacji fotograficznej wynika ponadto, że przynajmniej część osób wchodzących w skład grupy przebywała w odległości nie większej niż 1 metr od zapory, a zatem najprawdopodobniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wedle informacji przekazanych Rzecznikowi, członkowie grupy w większości są obywatelami Iraku i Syrii.

Wojciech Brzozowski odbył rozmowę telefoniczną z komendantem Podlaskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Andrzejem Jakubaszkiem. 

Zwrócił się także pisemnie  się do Komendanta Podlaskiego Oddziału SG z pilną prośbą o udzielenie informacji o statusie cudzoziemców a w szczególności, czy znajdują się oni lub znajdowali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w jurysdykcji Straży Granicznej. Czy deklarowali chęć ubiegania się w Polsce o ochronę międzynarodową, a jeśli tak, to jakie kroki zostały podjęte przez Straż Graniczną w celu umożliwienia im złożenia odpowiednich wniosków. Zapytał także, czy rozważono prawne możliwości udzielenia cudzoziemcom, wchodzącym w skład grupy, pomocy humanitarnej. 

XI.543.163.2023, ZRIII.543.1.2023

Autor informacji: Monika Okrasa
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski