Biuletyn Informacji Publicznej RPO

V.053.10.2022

Zmiana zasad wystawiania zleceń na niektóre świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Sposób załatwienia petycji: przekazanie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia