Kantar Polska S.A.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania ilościowego dotyczącego realizacji prawa do nauki w Polsce przysługującego uczniom ukraińskim z doświadczeniem uchodźczym, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego systemu oświaty.

NBQ Sp. z o.o.

Przedmiotem Umowy jest pełnienie przez Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót budowlanych (modernizacji) prowadzonych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie (Etap III i IV).

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe „MIRMAR”

Na podstawie Umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się 
do: 
1)    Przygotowania nowego bilansu mocy dla budynku BRPO w lokalizacji Warszawa ul. Długa 23/25,
2)    Przygotowania i omówienia w Stoen Operator Sp. z o.o. koncepcji zasilania budynku BRPO w lokalizacji Warszawa ul. Długa 23/25,
3)    Przygotowania kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci Stoen Operator Sp. z o.o.,