Biuletyn Informacji Publicznej RPO

III.053.13.2023

Przedmiot petycji: petycja dotyczy waloryzacji emerytury i rent w 2024 , waloryzacji dodatku pielęgnacyjnego w 2024 r., waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego w 2024 r.

Sposób załatwienia petycji: przekazanie według właściwości do MRiPS

VII.053.6.2023

Przedmiot petycji: Utworzenie w Biurach Rzecznika Praw Obywatelskich punktu praworządności celem reagowania na sygnały obywatelskie w przypadku opublikowania danych osobowych obywateli celem podjęcia odpowiednich kroków prawnych lub wydania opinii prawnej

Sposób załatwienia petycji: rozpatrywanie petycji przez RPO

Perceptron Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedłużenie na okres 12 miesięcy (tj. od 16 lipca 2023 roku do 15 lipca 2024 roku) usługi wsparcia technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise:
1)     nazwa przedmiotu zamówienia: „Annual Basic Maintenance Renewal” na 12 procesorów typu per procesor (per CPU);
2)     oprogramowanie P-VASENT-VS-P0000-00:
a)    typ: Enterprise;
b)    licencja Perpetual;

MAREK SOKÓŁ FALCON

Konsultacje i doradztwo w zakresie: kształtowania wizerunku BRPO i kontaktów z mediami, dbania o pozytywne postrzeganie działań RPO w opinii publicznej oraz wydarzeń z udziałem przedstawicieli BRPO organizowanych przez Biuro lub z jego udziałem.

Pani Anną Szalast

Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na: napisaniu Informatora w języku ETR czyli łatwego do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Informator w formie ETR będzie miał wpływ na realizację zapisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pani Hanna Pasterny

Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności polegające na: zebraniu informacji pochodzących od organizacji i instytucji, których dane będą zawarte w Informatorze Koalicji Infolinii, ujednolicenie ich według przyjętej struktury i wstępna redakcja całości materiału.