dr Maciej Berek

Dyrektor generalny

Maciej Berek ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Maciej Berek posiada uprawnienia radcy prawnego oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in w Najwyższej Izbie Kontroli, Rządowym Centrum Legislacji oraz Kancelarii Senatu.

Biuro RPO

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednostką pomocniczą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapewnia ono wykonywanie zadań Rzecznika określonych w ustawie z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Zadania i organizację Biura określa statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ogólne kierownictwo Biura sprawuje Rzecznik, który kieruje Biurem przy pomocy trzech Zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konstytucja

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. Nr 78, poz.483) (sprost. Dz. U. 2001, Nr. 28, poz. 319; zm.: Dz. U. 2006, Nr 200, poz. 1471)
(fragmenty)

Rozdział II. WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW

Art. 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Rady społeczne RPO

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działają rady społeczne. Wspierają one Rzecznika w realizacji jego ustawowych zadań, pomagają też w pracy pełnomocnikom terenowym. Przygotowują opinie, ekspertyzy i stanowiska.

Rady działają w siedzibach Biura: w Warszawie; w Gdańsku; w Katowicach; we Wrocławiu.

Rada Społeczna w Warszawie

Inauguracja działalności – 10 grudnia 2010 r.

dr hab. Maciej Taborowski

Dr hab. Maciej Taborowski urodził się 16 grudnia 1978 r. w Łodzi. Włada językiem angielskim, niemieckim i holenderskim. Od 6 maja 2019 r. jest zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunktem w Zakładzie Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (obecnie na urlopie bezpłatnym), współpracuje również z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitował się w 2020 r.

dr Hanna Machińska

26 września 2017 r. została powołana na stanowisko Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dr Hanna Machińska – jest prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Stanisław Trociuk - urodzony dnia 3 grudnia 1964 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1989 r. Od 1995 r. do końca 2001 r. pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od dnia 1 stycznia 2002 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Plan awaryjny - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w pandemii?

  • Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. 
  • Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.
  • Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem.
  • Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!