Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research) z siedzibą w Warszawie

W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przygotowaniu raportu z badania „Dostępność usług społecznych dla osób starszych mieszkających na wsi”, wykonanego na zlecenie Biura RPO w 2023 r. według oferty z dnia 21 marca 2024 r. i w zakresie w niej opisanym, zwanej dalej „przedmiotem Umowy". 

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) G.M.B.H. Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie

1.    Przedmiotem Umowy jest świadczenie dla Zamawiającego:
1)    autoryzowanej usługi serwisu i wsparcia dla systemu wydruków „Job Accounting II”, zwanego dalej: „systemem wydruków”;
2)    autoryzowanej usługi, kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, zwanych dalej: „urządzeniami”, wymienionych w  Spisie urządzeń stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.