Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja RPO w sprawie deportacji cudzoziemca

Data:
  • Po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu do powrotu obywatela Iraku ujawniła się nowa okoliczność, która w kraju pochodzenia może narazić go na realne niebezpieczeństwo dla jego życia i zdrowia
  • Dlatego RPO wniósł o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych

Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie obywatela Iraku, wobec którego wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Już po jej wydaniu ujawniła się nowa okoliczność, która nie była zbadana przez Straż Graniczną. Może ona narazić cudzoziemca na realne niebezpieczeństwo dla jego życia i zdrowia w razie powrotu do kraju pochodzenia.

Dlatego zdaniem Rzecznika konieczne jest ponowne zbadanie sprawy. Może bowiem zachodzić ustawowa przesłanka do udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt humanitarny w Polsce.

W związku z tym RPO skierował 18 stycznia 2022 r. do Komendanta Placówki SG w Narewce wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP. Skierowane do organu administracji publicznej żądanie Rzecznika wszczęcia postępowania jest dla tego organu wiążące. Adresat żądania wszczyna postępowanie administracyjne z urzędu. 

Deportacja cudzoziemca miała nastąpić w najbliższych dniach, ale do czasu rozstrzygnięcia w sprawie wszczętej z wniosku RPO cudzoziemiec nie może być wydalony z Polski.

XI.543.68.2022

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski