Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy jest obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej i czy można się z niego zwolnić - odpowiedź na pytanie na infolinię RPO

Data:

Odpowiedzi na powyższe pytanie należy szukać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozp.RM, do dnia 31 sierpnia 2021 r. osoby przekraczające tzw. granice zewnętrzne, tj. przybywające do naszego kraju z państwa nie należącego do strefy Schengen podlegają obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie, niezależnie od negatywnego wyniku testu w momencie przekraczania granicy. Wynika to z § 2 ust. 2 tego rozporządzenia.

Obecnie do strefy Schengen należy 26 krajów: 22 kraje z UE i 4 kraje spoza. Ukraina do nich nie należy.

Czas obowiązkowej kwarantanny, o którym mowa powyżej, może zostać skrócony w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego. (§ 3 ust. 5 rozp. RM). Zgodnie z przepisami, wspomniane wyżej testy diagnostyczne nie są finansowane ze środków publicznych. (§ 3 ust. 6 rozp. RM)

Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia.

Warto również dodać, że od dnia 26.06.2021 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym dzieci do ukończenia 12 roku życia, przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19 (§ 3 ust. 2 pkt 25 rozp.RM).

Należy pamiętać, że sytuacja epidemiczna zmienia się bardzo dynamicznie, a co za tym idzie, regulacje prawne również. Warto zatem sprawdzać bieżące informacje w tym zakresie na stronach internetowych właściwych instytucji bądź korzystać z poniższych źródeł informacji:

Stan prawny na dzień 2 lipca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także