Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak uchwały "przeciw ideologii LGBT" szkodzą wszystkim - RPO do marszałków województw

Data:
  • Dla dobra i ochrony praw, ale wszystkich mieszkańców, organy które przyjęły dyskryminujące uchwały przeciwko tzw. „ideologii LGBT” powinny je niezwłocznie uchylić – pisze RPO do marszałków województw, na terenie których wciąż obowiązują te uchwały.
  • Inaczej samorządom tym grozi utrata nowych funduszy unijnych.
  • Komisja Europejska ostrzega przed tym od roku. RPO pyta więc marszałków, co zrobili w związku z informacjami z KE, że samorządy naruszające zasadę niedyskryminacji swoich obywateli nie mogą być uznawane za godne zaufania przy wykorzystywaniu funduszy, na które składają się wszyscy Europejczycy.
  • RPO zwraca się do marszałków województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego z pytaniem o to, jakie działania podjęli, by mieszkańcy nie stracili dostępu do środków z powodu dyskryminujących uchwał przyjętych przez niektóre samorządy.

Jak wynika z wysłanych do województw pism, Komisja Europejska stoi na stanowisku, że pięć samorządów wojewódzkich, które przyjęły uchwały „przeciwko ideologii LGBT” lub „Samorządowe Karty Praw Rodziny”, nie jest zdolna do zagwarantowania horyzontalnej zasady niedyskryminacji w implementacji funduszy unijnych.

RPO z niepokojem przyjmuje te informacje jako kolejne świadectwo ryzyka utraty zaufania ze strony instytucji Unii Europejskiej oraz państw członkowskich UE do polskich samorządów terytorialnych w związku z podjętymi uchwałami wymierzonymi w osoby LGBTI . Informacje te należy rozpatrywać w kontekście szeregu działań i wystąpień różnych instytucji unijnych dotyczących ww. uchwał, w tym dwóch rezolucji Parlamentu Europejskiego:

  • rezolucji z 18 grudnia 2019 r. w sprawie dyskryminacji osób LGBTI i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych od LGBTI potępiającej przyjmowanie przez polskie samorządy uchwał o „przeciwdziałaniu ideologii LGBT”, wskazując na ich dyskryminujący charakter,
  • oraz rezolucji z 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia UE strefą wolności osób LGBTIQ, ponownie wzywającej do uchylenia wspomnianych uchwał,

oraz licznych wypowiedzi przedstawicielek Komisji Europejskiej.

Na szczególną uwagę zasługują słowa Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, wygłoszone w ramach orędzia unijnego we wrześniu 2020 r.

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że bycie sobą nie jest ideologią, jest tożsamością […] Strefy wolne od LGBTI są strefami wolnymi od człowieczeństwa i nie ma na nie miejsca w naszej wspólnocie .

Słowa Ursuli von der Leyen były zapowiedzią przyjętej wkrótce potem strategii Komisji Europejskiej „Unia równości. Strategia na rzecz równości osób LGBTIQ 2020-2025”, mającej na celu zagwarantowanie przestrzegania praw człowieka osób LGBTIQ na obszarze Unii Europejskiej (Dokument Komisji Europejskiej: Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025  (Bruksela, 12.11.2020). Warto podkreślić, że jedną z zapowiedzi sformułowanych przez Komisję Europejską w tym dokumencie strategicznym jest zagwarantowanie przestrzegania zasady równości i niedyskryminacji we wszystkich politykach unijnych, w tym także w europejskich programach finansowania i wydatkowania funduszy UE.

RPO prosi pięciu marszałków  o wyjaśnienie:

  1. czy rekomendacje Komisji Europejskiej, przedstawione w piśmie Dyrektorów Generalnych  ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej z 25 września 2020 r. (nr Ares (2020)5040335), zostały wdrożone, a jeśli tak, to w jaki sposób?
  2. czy otrzymali korespondencję z 3 marca 2021 r. z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwestii negocjacji unijnej Umowy Partnerstwa, a jeśli tak, to czy planują podjęcie nowych, aktywnych działań zamierzających do zapewnienia horyzontalnej zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, w szczególności zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej?
  3. jakie działania podjął lub planują podjąć w celu weryfikacji, czy środki finansowe unijnej polityki spójności są i będą wydatkowane w sposób zgodny z zasadą niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla ich województwa?

XI.505.10.2020


 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa