Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rada Europy wzywa polskie samorządy do uchylenia uchwał przeciwko „ideologii LGBT”

Data:
  • Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy podjął dziś rezolucję, w której wezwał polskie samorządy do uchylenia podejmowanych w latach 2019-2020 uchwał przeciwko „ideologii LGBT” lub innych uchwał o podobnym skutku
  • Kongres wezwał polskie władze do ochrony mniejszości i wrażliwych grup, w tym osób LGBTI, oraz przyjęcia odpowiednich polityk antydyskryminacyjnych
  • Zaapelował o dialog samorządów z innymi władzami oraz społeczeństwem obywatelskim, w tym organizacjami pozarządowymi, w celu opracowania planu przeciwdziałania dyskryminacji

Powodem podjęcia rezolucji przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jest pogarszający się stan ochrony praw człowieka osób nieheteronormatywnych i transpłciowych w Polsce.

Polska plasuje się na ostatnich miejscach w międzynarodowych rankingach przestrzegania praw człowieka osób nieheteronormatywnych i transpłciowych (por. ILGA 2021). Wzrasta liczba przestępstw z nienawiści, zaś polskie samorządy w latach 2019-2020 przyjmowały uchwały wykluczające osoby nieheteronormatywne - przeciwko „ideologii LGBT”.

Z tego powodu Rady Europy wysłała do Polski misję sprawozdawczą poświęconą zbadaniu stanu przestrzegania praw człowieka osób LGBTI. W raporcie z misji podkreślono, że przyjęcie uchwał wykluczających osoby LGBTI ze wspólnoty samorządowej zagraża prawom i bezpieczeństwu tych osób. Raport wpisał podejmowanie uchwał w szerszy problem obniżenia poziomu ochrony prawnej osób nieheteronormatywnych w Polsce oraz wzrostu nienawistnej retoryki w stosunku do tych osób, stosowanej przez przedstawicieli władzy państwowej.

Efektem misji informacyjnej jest przyjęta 16 czerwca 2021 rezolucja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Podstawowym postulatem rezolucji jest wezwanie polskich jednostek samorządu terytorialnego do uchylenia uchwały przeciwko „ideologii LGBT”.

Podczas debaty Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, na którym przyjęto rezolucję, sprawozdawca raportu Andrew Boff, stwierdził, że „nikt w Polsce nie potrafił wyjaśnić, czym w zasadzie jest ideologia LGBT. Ten termin ukuto po prostu by zanegować tożsamość osób LGBTI i wysłać komunikat, że te osoby nie mają miejsca w społeczeństwie”.

Rzecznik Praw Obywatelskich aktywnie działa na rzecz unieważnienia uchwał przeciwko tzw. „ideologii LGBT”. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do sądów administracyjnych 9 uchwał przeciwko „ideologii LGBT” różnych jednostek samorządowych. Cztery wojewódzkie sądy administracyjne stwierdziły, że uchwały te są dyskryminujące i unieważniły je. W pozostałych sprawach odmówiły rozpoznania sprawy, odrzucając skargi RPO z przyczyn formalnych. 2 lipca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się skargami kasacyjnymi Rzecznika na postanowienia WSA dotyczące skarg RPO w sprawie uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego oraz Rady Gminy Lipinki.

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data:
Operator: Monika Okrasa