Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak rząd pracuje nad Krajowym Programem na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030? Informacje rządu dla RPO

Data:

Aktualnie  Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania jest w trakcie prac nad przygotowaniem projektu Krajowego Programu na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. Na przełomie września i października bieżącego roku planowane jest przeprowadzenie konsultacji zewnętrznych oraz międzynarodowych. Przyjęcie Krajowego Programu na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 przez Radę Ministrów zgodnie z harmonogramem nastąpi do końca 2020 roku – napisała Rzecznikowi pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, wiceministra pracy Anna Schmidt-Rodziewicz.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1219 z późn. zm.) zakres działań przewidzianych w projekcie Krajowego Programu na rzecz Równego Traktowania obejmuje w szczególności:

a) Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania;
b) Przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania;
c) Współpracę z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.

Ponadto w projekcie Krajowego Programu na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 zawarte zostaną następujące priorytety

  • polityka antydyskryminacyjna,
  • praca i zabezpieczenia społeczne,
  • edukacja,
  • zdrowie,
  • dostęp do dóbr i usług,
  • budowanie świadomości,
  • gromadzenie danych
  • i badania, koordynacja.

XI.516.1.2018

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-08-20 14:43:32
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk