Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z mieszkańcami osiedla romskiego w Maszkowicach i władzami gminy Łącko

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się 25 kwietnia 2019 r. z mieszkańcami osiedla romskiego w Maszkowicach. 26 kwietnia Rzecznik uczestniczył w  spotkaniu z władzami gminy Łącko, które poświęcone było panującym na osiedlu warunkom mieszkaniowym.

Osiedle romskie w Maszkowicach, zamieszkiwane przez ok. 270 osób, to kilkadziesiąt zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, w większości postawionych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat temu (powstanie osady datuje się na koniec lat 40 – tych XX wieku). Standard większości budowli jest dramatycznie niski. Jakość materiałów wykorzystanych do ich budowy, sposób, w jaki zostały one użyte, a także upływ czasu spowodowały, że większość domów nie tylko nie zapewnia god­nych warunków zamieszkania, ale wręcz stwarza realne zagro­żenie dla zdrowia ich mieszkańców. Część budynków, także mieszkalnych, to samowole budowlane, wybudowane bez wymaganych prawem pozwoleń, na gruntach należących do osób prywatnych lub gminy Łącko. W 2017 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu wszczął ponad 40 postępowań w sprawach tych samowoli: część zakończyła się już decyzjami nakazującymi rozbiórkę. To wywołało duży niepokój wśród mieszkańców. Budynki, które na mocy tych decyzji mają zostać rozebrane, to ich jedyne miejsce zamieszkania. 

W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem zdaje się być wypracowanie nowej koncepcji zagospodarowania osiedla. Niezbędne do tego środki gmina Łącko pozyskać może z rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020. Podstawą takiej koncepcji musi jednak być porozumienie między mieszkańcami osiedla romskiego a władzami gminy.

Celem wizyty Rzecznika na osiedlu romskim oraz spotkania w Urzędzie gminy Łącko, w którym poza RPO uczestniczyli m.in. posłowie z Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Małopolskiego, wójt Gminy Łącko i członkowie/członkinie Rady Gminy, a także przedstawiciele lokalnej społeczności, było wypracowanie koncepcji poprawy warunków mieszkaniowych na osiedlu. Konkretne pomysły, które dzięki środkom pochodzącym z Programu integracji i zaangażowaniu władz gminy mogą przyczynić się do podniesienia standardu życia maszkowickich Romów, zostaną wkrótce przedstawione wójtowi na piśmie.

W dniu 17 maja RPO zamierza ponownie odwiedzić osiedle w Maszkowicach i ostatecznie ustalić na spotkaniu z wójtem, w jaki sposób władze gminy zamierzają wpłynąć na poprawę warunki życia na osiedlu. 

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski