Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja ekspertów ds. osób starszych

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie:

 1. monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa,
 2. przygotowywania analiz, monitoringu  i zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

Ponadto, Komisja  przygotowuje:

 1. wnioski de lege ferenda,
 2. uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych,
 3. propozycje zmian systemowych,
 4. tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja promuje dobre praktyki oraz wykonuje inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inauguracja działalności – 3 marca 2011 r.

Skład Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

 1. dr. Rafał Bakalarczyk;
 2. dr n. med. Anna Barczak
 3. prof. dr hab. Barbara Bień;
 4. prof. dr. hab. Piotr Błędowski;
 5. Wiesława Borczyk;
 6. Dr n. med. Katarzyna Broczek
 7. Gabriela Dudziak;
 8. prof. dr hab. Irena Elżbieta Kotowska;
 9. Krystyna Krzemińska;
 10. Ewa Kulisz;
 11. Jacek Kwiatkowski;
 12. Krystyna Lewkowicz
 13. prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk;
 14. Danuta Parlak;
 15. dr hab. Jolanta Perek-Białas;
 16. dr Janina Petelczyc;
 17. dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak;
 18. Tomasz Schimanek;
 19. Grażyna Staniszewska;
 20. Małgorzata Stanowska;
 21. dr Michał Jacek Sutkowski
 22. dr hab. prof. UP Zofia Szarota;
 23. dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska;
 24. Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska;
 25. Irena Wóycicka;
 26. dr prof. WSH Maria Zrałek;
 27. Małgorzata Żuber-Zielicz
 28. Anna Chabiera;
 29. Kinga Dękierowska;
 30. Barbara Imiołczyk;
 31. Dorota Siwiec;
 32. Ewa Tułodziecka-Czapska.

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, rzeczniczkę praw obywatelskich, w dniu 23 lutego 2011 r. Obecnie zasady jej funkcjonowania określa zarządzenie Nr 12/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.  

Zaproszone do współpracy osoby to wybitni specjaliści zajmujący się problematyką osób starszych, zaangażowani nie tylko zawodowo, ale także sercem w działania na rzecz poprawy sytuacji seniorów w Polsce.

Główne tematy, którymi zajmuje się Komisja to:

 • dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki długoterminowej, a także jakość sprawowanej opieki,
 • aktywizacja społeczna osób starszych,
 • dostęp osób starszych do usług konsumenckich i finansowych,
 • sytuacja osób starszych na rynku pracy,
 • opieka i zabezpieczenie społeczne dostosowane do potrzeb osób starszych,
 • relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych w społeczeństwie, mediach, administracji publicznej.

Dla zintensyfikowania i lepszej jakości wykonywanej pracy, spośród członków komisji zostały wyłonione zespoły problemowe. Do pracy w zespołach zapraszane są także osoby spoza Komisji – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.  Praca w Komisji jest wykonywana społecznie, za udział w posiedzeniach członkowie nie pobierają wynagrodzenia. 

Aktualny skład określa zarządzenie Nr 36/2021 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 27 grudnia 2021 r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia składu Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, uzupełnione zarządzeniem Nr 12/2022 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 marca 2022 r.

Liczba wyników: 45