Komisja ekspertów ds. osób starszych

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie:

 1. monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa,
 2. przygotowywania analiz, monitoringu  i zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

Ponadto, Komisja  przygotowuje:

 1. wnioski de lege ferenda,
 2. uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych,
 3. propozycje zmian systemowych,
 4. tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja promuje dobre praktyki oraz wykonuje inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inauguracja działalności – 3 marca 2011 r.

Skład Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

 1. dr Rafał Bakalarczyk
 2. prof. dr hab. Barbara Bień
 3. prof. dr hab. Piotr Błędowski
 4. Wiesława Borczyk
 5. Anna Chabiera
 6. dr med. Jarosław Derejczyk
 7. Kinga Dękierowska
 8. dr hab. Waldemar Hoff
 9. Barbara Imiołczyk – współprzewodnicząca Komisji
 10. Ewa Kamińska
 11. prof. nzw. dr hab. Ewa Kozdroń
 12. Dagmara Krzesińska
 13. Ewa Kulisz
 14. Magdalena Kuruś
 15. Jacek Kwiatkowski
 16. Joanna Mielczarek
 17. prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk
 18. Jarosław Mojsiejuk
 19. Danuta Parlak
 20. dr hab. Jolanta Perek-Białas
 21. ks. dr hab. prof. UP Norbert G. Pikuła
 22. Krystyna Rawska
 23. dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
 24. dr hab. Barbara Rysz–Kowalczyk
 25. Tomasz Schimanek
 26. Grażyna Staniszewska
 27. Małgorzata Stanowska
 28. dr hab. prof. UW Zofia Szarota
 29. prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska
 30. Hanna Szczeblewska
 31. dr hab. n. med. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ
 32. Beata Tokarz-Kamińska
 33. Ewa Tułodziecka-Czapska –sekretarz Komisji
 34. Dorota Siwiec
 35. Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
 36. Irena Wóycicka
 37. dr prof. WSH Maria Zrałek

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, rzeczniczkę praw obywatelskich zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.  Zaproszone do współpracy osoby to wybitni specjaliści zajmujący się problematyką osób starszych, zaangażowani nie tylko zawodowo, ale także sercem w działania na rzecz poprawy sytuacji seniorów w Polsce.

Główne tematy, którymi zajmuje się Komisja to:

 • dostęp osób starszych do usług medycznych i placówek opieki długoterminowej, a także jakość sprawowanej opieki,
 • aktywizacja społeczna osób starszych,
 • dostęp osób starszych do usług konsumenckich i finansowych,
 • sytuacja osób starszych na rynku pracy,
 • opieka i zabezpieczenie społeczne dostosowane do potrzeb osób starszych,
 • relacje międzypokoleniowe i postrzeganie osób starszych w społeczeństwie, mediach, administracji publicznej.

Dla zintensyfikowania i lepszej jakości wykonywanej pracy, spośród członków komisji zostały wyłonione zespoły problemowe. Do pracy w zespołach zapraszane są także osoby spoza Komisji – wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

Członkowie Komisji reprezentują Rzecznika Praw Obywatelskich na licznych spotkaniach, debatach i konferencjach.  Praca w Komisji jest wykonywana społecznie, za udział w posiedzeniach członkowie nie pobierają wynagrodzenia.  Aktualny skład określa tekst ujednolicony zarządzenia Nr 27/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia składu Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, uwzględniający zmiany wprowadzone przez zarządzenie Nr 13/2018 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Liczba wyników: 33