Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dostępności usług społecznych dla osób starszych w gminach wiejskich - posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data:
  • Jaka jest dostępność usług społecznych dla osób starszych w gminach wiejskich?
  • Planowany termin prezentacji raportu z badania to listopad 2024

Na spotkaniu 19 stycznia 2024 r. Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych omówiła wstępne wyniki badania dostępności usług społecznych dla osób starszych w gminach wiejskich. Badanie przygotowane zostało pod kierunkiem prof. Szatur-Jaworskiej, współprzewodniczącej Komisji z udziałem Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacji Wspomagania Wsi. Firma „Badania i Działania” przeprowadziła badania w 12 gminach wiejskich o różnej strukturze gospodarczo-społeczno-demograficznej, znajdujących się w 4 województwach: małopolskim, mazowieckim, podlaskim i zachodniopomorskim.

Komisja przyjęła koncepcję publikacji prezentującej wyniki badania, metodę pracy nad raportem oraz harmonogram prac - zaproponowane przez prof. Barbarę Szatur-Jaworską. Przewidywany termin konferencji z prezentacją raportu to listopad br.

Komisja rekomendowała organizację spotkań w gminach, które wzięły udział w badaniu, w celu przedstawienia im wyników badań.

Zaproponowano również włączenie partnera społecznego do prezentowania raportu. Celem ma być jak najszersze jego upowszechnienie.

Postulowano zebranie dobrych praktyk(ze wskazaniem gmin) oraz złych praktyk – bez wskazania w których gminach występują. Opisy przypadków mogą zachęcić do działania lub ostrzec przed podejmowaniem działań szkodliwych lub nieefektywnych.

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski