Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Poprawić dostępność aplikacji Alarm112. Wystąpienie RPO do MSWiA

Data:
  • Aplikacja mobilna Alarm112 jest niedostępna dla osób głuchych i słabosłyszących – wynika ze skarg kierowanych do Rzecznika
  • Wskazują oni na szereg ograniczeń i niedoskonałości taj aplikacji i postulują wprowadzenie zmian w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu
  • Dostępność numeru alarmowego 112 dla osób głuchych i niedosłyszących jest kluczowa dla zapewnienia im ochrony i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia – wskazuje RPO w wystąpieniu skierowanym do MSWiA

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi na działanie aplikacji mobilnej Alarm112. Skarżący wyrażają zaniepokojenie, że aplikacja nie jest w wystarczającym stopniu dostępna dla osób głuchych i słabosłyszących. Rodzi to obawy o sposób obsługi zgłoszeń wykonanych przez takie osoby, a w konsekwencji jej skuteczność w niesieniu pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Zgłaszane problemy i postulaty

Z relacji skarżących wynika, że osoba głucha, po zgłoszeniu zdarzenia przez aplikację otrzymała informację o przyjęciu zgłoszenia. Po kilku minutach operator do niej zadzwonił, ale nie mogła odebrać połączenia i porozumieć się z operatorem.

Jak podnoszą skarżący, pomimo możliwości zgłoszenia zdarzeń przy pomocy oznaczeń graficznych, ograniczona liczba ikon nie pozwala na zgłoszenie potencjalnie wszystkich zagrożeń. A możliwość komunikacji przy pomocy SMS z operatorem numeru 112 nie uwzględnia potrzeb osób głuchych i słabosłyszących, które nie porozumiewają się swobodnie w języku polskim.

W związku z tym, osoby głuche postulują wprowadzenie możliwości wybrania połączenia z infolinią w polskim języku migowym, w przypadku gdy zamieszczone piktogramy okazałyby się w danej sytuacji niewystarczające.

Zasadnym wydaje się również umożliwienie przekazania operatorowi informacji, że zgłaszający nie może odbierać połączeń telefonicznych na etapie zgłoszenia zdarzenia.

Regulacje Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 

Rzecznik w pełni popiera przedstawione wyżej postulaty osób głuchych. Przypomina, że art. 10 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych uznaje niezbywalne prawo do życia osób z niepełnosprawnościami i zobowiązuje państwa, które ją ratyfikowały, do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia korzystania tym osobom z tego prawa na równych zasadach z osobami bez niepełnosprawności.

Konwencja wskazuje też, że zadaniem władz publicznych jest podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach zagrożenia. Obowiązek ten obejmuje między innymi przyjęcie wszelkich odpowiednich środków ustawodawczych, administracyjnych i innych, w celu zapobiegania zagrożeniom dla życia osób z niepełnosprawnościami. 

Poprawić dostępność aplikacji Alarm112

Marcin Wiącek zwraca uwagę, że rozwiązania skierowane do ogółu społeczeństwa, jak aplikacja mobilna Alarm112, powinny również uwzględniać zasady dostępności, o których mowa w art. 9 Konwencji. Ze skarg wynika, że aplikacja ta wymaga dopracowania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
Dostępność numeru alarmowego 112 dla osób głuchych i niedosłyszących jest kluczowa dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa tej grupie osób w sytuacjach zagrożenia.

Rzecznik docenia dążenie do zapewnienia dostępności systemu powiadamiania ratunkowego, ale rozwiązania wymagają uwzględnienia wniosków płynących od użytkowników aplikacji mobilnej Alarm112.

Przepisy prawa i działania podmiotów publicznych powinny zapewniać osobom głuchym możliwość skorzystania z przysługujących im praw i wolności, w tym możliwości wezwania niezbędnych służb w sytuacji zagrożenia.

W związku z tym Rzecznik pyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, czy resort analizował wprowadzenie do aplikacji Alarm112 wskazanych powyżej funkcjonalności postulowanych przez osoby głuche.

Jeśli takie analizy nie były robione, Rzecznik prosi o rozważenie uwzględnienia zgłaszanych postulatów i poinformowanie o podjętych w tej sprawie decyzjach.

XI.7010.1.2022

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2022-10-04 14:08:24
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-10-26 10:58:08
Opis: Dochodzi odpowiedź MSWiA
Operator: Krzysztof Michałowski
Data: 2022-10-09 12:33:13
Operator: Krzysztof Michałowski