Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Art. 60 - Prawo równego dostępu do służby publicznej

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

CO TO ZNACZY?

Prawo to przysługuje jedynie obywatelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych. Nie dotyczy osób prawnych i innych podmiotów zbiorowych.

Regulacja ta tworzy prawo równego dostępu do służby cywilnej. Posługuje się wyrażeniem „dostęp na jednakowych zasadach”. Jednakowe zasady mają zapewnić równość szans wszystkich spełniających określone warunki osób, które ubiegają się o objęcie służby publicznej Szczególnie ważne jest w tym kontekście równe traktowanie kobiet i mężczyzn.

Prawo do „dostępu” nie oznacza automatycznego przyjęcia do służby publicznej, a jedynie możliwość ubiegania się. Państwo ma obowiązek stworzenia formalnych gwarancji zapobiegających nieuzasadnionej i bezprawnej dyskryminacji.

Liczba wyników: 101