Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Problemy asystentów prokuratorów ws. egzaminu wstępnego na aplikację prokuratorską uzupełniającą. Odpowiedź MS

Data:
  • Asystenci prokuratorów powinni mieć takie same szanse dostępu do aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, jakie mają kandydaci na pozostałe aplikacje w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
  • Skarżą się bowiem, że zasady egzaminu wstępnego do KSSiP nie zapewniają im obiektywnych kryteriów oceny
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pisze w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości
  • AKTUALIZACJA 5.04.2024: Mając na względzie pojawiające się w poprzednich latach zarzuty co do przebiegu prowadzonych w oparciu o kwestionowane przepisy naborów na aplikację uzupełniającą prokuratorską, dla zapewnienia transparentności tegorocznego naboru w pracach komisji konkursowej będzie precedensowo uczestniczył w charakterze obserwatora przedstawiciel Ministra - odpowiada resort 

Asystenci prokuratorów zwrócili się do RPO o interwencję w sprawie egzaminu wstępnego na aplikację prokuratorską uzupełniającą. Wskazują, że egzamin nie zapewnia obiektywnych kryteriów oceny.

Rzecznik wystąpił w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości 18 stycznia 2023 r. Wskazał m.in. na istotne rozbieżności pomiędzy zasadami egzaminu wstępnego na aplikację prokuratorską uzupełniającą, a zasadami innych egzaminów na aplikację sędziowską lub prokuratorską oraz na problem, jaki rodzi to na tle art. 60 Konstytucji. RPO prosił ministra o stosowne działania legislacyjne. 

W odpowiedzi Podsekretarza Stanu w MS z 24 lutego 2023 r. przekonywano, że nie ma podstaw do interwencji legislacyjnej. Argumentacja tego pisma jest jednak nieprzekonująca i - zdaniem Rzecznika - obowiązujący stan prawny nadal wymaga korekty.

Pierwszy argument odpowiedzi z 24 lutego 2023 r. wskazuje, że całkowicie odmienna w stosunku do reszty egzaminów wstępnych regulacja egzaminu wstępnego na aplikację prokuratorską uzupełniającą jest konsekwencją bardziej dyskrecjonalnej i mniej restrykcyjnej regulacji powołania na pierwsze stanowisko prokuratorskie i mianowania na asesora prokuratury. Wydaje się jednak, że twierdzenie to cechuje wewnętrzna niespójność. Nie można bowiem skutecznie uzasadniać konkluzji o „znacznie mniej restrykcyjnej regulacji" naboru na pierwsze stanowisko prokuratorskie tym, że „w szczególnie uzasadnionych przypadkach" na stanowisko to powołuje się kandydata wskazanego we wniosku Prokuratora Krajowego, bez przeprowadzenia ustawowej procedury konkursowej. 

Sam przepis wskazuje bowiem, że jest to sytuacja wyjątkowa, która powinna mieć miejsce jedynie „w szczególnie uzasadnionych przypadkach". Wolą ustawodawcy było, aby na pierwsze stanowisko prokuratorskie byli, co do zasady, powoływani kandydaci wyłonieni w procedurze konkursowej. 

Podobnie wygląda kwestia powoływania na stanowisko asesora prokuratury, do czego stosuje się przepisy dotyczące prokuratorów. Ustawodawca nie uwzględnił wyłączenia stosowania art. 80 w katalogu z art. 174 § 1 pkt 1 Prawa o prokuraturze, zatem i w tym przypadku nabór na stanowisko asesora prokuratury może się odbyć bez przeprowadzenia procedury konkursowej jedynie wyjątkowo „w szczególnie uzasadnionych przypadkach".

Drugi argument, dotyczący możliwości wniesienia odwołania, a także późniejszego wszczęcia postępowania przed sądem administracyjnym, przeczy praktyce stosowania omawianych przepisów. Ogólna skala ocen odpowiedzi na pytania (1-10), w połączeniu z dosyć ograniczonymi środkami dowodowymi (protokół, zeznania komisji i asystenta), sprawia, że szansa skutecznego odwołania w oparciu o argument, że strona powinna otrzymać więcej punktów za odpowiedź na konkretne pytanie, jawi się jako znikoma.

Podobnie trudno jest wyobrazić sobie skuteczne odwołanie, w którym skarżący dowodziłby, że praca na stanowisku asystenta prokuratora zasługuje przykładowo nie na 5, a na 6 lub 7 punktów. Jak wskazują autorzy wniosku do Rzecznika, zasady punktacji w tym zakresie są niejasne. Nie ma także żadnych powszechnie stosowanych wytycznych, które wskazywałyby, za co kandydat dostaje daną liczbę punktów, a bardzo podobne opinie czasami skutkują zasadniczo różną punktacją. 

Należy zatem stwierdzić, że o ile przepisy dają możliwość  odwołania i następnie skargi do WSA, o tyle ze względu na sposób przeprowadzenia egzaminu (brak nagrywania), brak wytycznych co do oceny dotychczasowej pracy i ogólną skalę ocen odpowiedzi na pytania egzaminacyjne (1-10), możliwość skutecznego dochodzenia przez kandydatów swoich praw w postępowaniu odwoławczym i ewentualnie przez sądem administracyjnym jest iluzoryczna.

Trzeci argument przedstawiony w piśmie z 24 lutego 2023 r. wydaje się oparty na niepoprawnym wnioskowaniu. Twierdzenie, że w pierwotnej wersji projektu ustawy zasady naboru na aplikację uzupełniającą prokuratorską były jeszcze mniej zobiektywizowane, nie stanowi przekonującego argumentu za   wystarczającym zobiektywizowaniem obecnych rozwiązań. W istocie bowiem zarówno pierwotne, jak i obecne zasady naboru na aplikację uzupełniającą prokuratorską są w niewystarczający sposób zobiektywizowane.

Czwarty argument przytaczany w odpowiedzi do RPO także jest obarczony błędem wnioskowania. Z twierdzenia, że aplikacja uzupełniająca prokuratorska ma być rodzajem „rekrutacji wewnętrznej prowadzonej w celu obsady stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i asesorskich, osobami posiadającymi wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach pozostających w strukturze sądownictwa i prokuratury" nie wynika bowiem wniosek, że musi się to wiązać z tak szerokim zakresem dyskrecjonalności. Wręcz przeciwnie - z istoty „aplikacji uzupełniającej jako rekrutacji wewnętrznej” można wyprowadzić konkluzję o potrzebie większego zabezpieczenia obiektywnego przeprowadzenia egzaminu.

Kandydaci nie są wobec organizatorów podmiotami w pełni „zewnętrznymi" (komisję konkursową powołuje w dyskrecjonalny sposób Prokurator Krajowy) i szansa, że na wynik egzaminu mogą mieć wpływ różnego rodzaju sympatie i stosunki zależności, jest większa niż w wypadku osób „z zewnątrz" przystępujących do egzaminu na aplikację prokuratorską. 
Egzamin na aplikację sędziowską uzupełniającą odbywa się w formie testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, a zatem jest on zobiektywizowany w jeszcze większym stopniu niż egzamin na aplikację sędziowską. Argument ten jest także podnoszony przez asystentów prokuratorów.

Piąty argumenty dotyczy równości szans kandydatów na różnych aplikacjach. W piśmie do Rzecznika z 24 lutego 2023 r. stwierdzono, że „w przypadku pierwszej części konkursu kryteria brane pod uwagę przy ww. ocenie są każdorazowo określone w protokole, który jest jawny i podlega udostępnieniu na żądanie kandydata. Każdy z przystępujących do konkursu może również wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci kryteriów oceny pracy na danym stanowisku. Przyjęta przez ustawodawcę forma egzaminu ustnego dla kandydatów na aplikację uzupełniającą prokuratorską jest tożsama ze sposobem przeprowadzania drugiej części egzaminu prokuratorskiego i sędziowskiego, polegającego na rozwiązaniu zestawu składającego się z 3 kazusów z każdej dziedziny prawa objętej zakresem przedmiotowym egzaminu". 

Gwarancje te mają jednak wymiar teoretyczny i nie muszą odpowiadać praktyce. Z informacji przekazanych RPO przez asystentów prokuratorów - kandydatów na aplikację prokuratorską uzupełniającą, wynika, że powszechne jest dopytywanie kandydatów. W niektórych wypadkach przybiera to  postać tzw. pytania „koła ratunkowego", a co do innych - pytania pogrążającego kandydata. Na tego typu dopytywanie zezwala § 18 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską.

Nie jest przekonującym argumentem także to, że egzamin końcowy sędziowski i prokuratorski mają również podobną formę, ponieważ w procedurze naboru na aplikację prokuratorską uzupełniającą występuje element subiektywny, tj. ocena pracy kandydata na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, zaś w przypadkach ww. egzaminów końcowych element obiektywny - część pisemna egzaminu. Jak wynika z informacji przekazanych Rzecznikowi przez asystentów prokuratorów, sam egzamin ustny jest oparty na materiale przerobionym na aplikacji, co wydaje się racjonalne.

Trudno zgodzić się również z szóstym argumentem pismie z 24 lutego 2023 r., że nie dochodzi do naruszenia art. 60 Konstytucji ze względu na to, że „odbywanie aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej nie stanowi służby publicznej, a polega na uczestnictwie w szkoleniu przygotowawczym, które może prowadzić do podjęcia służby publicznej". 

Prawidłowa i ugruntowane rozumienie art. 60 Konstytucji RP wskazuje bowiem, że jego zakres przedmiotowy nie jest ograniczony jedynie do ostatniej czynności (ostatniego etapu) przed wstąpieniem do służby publicznej, lecz obejmuje cały proces przygotowania do wykonywania zawodu. A Trybunał Konstytucyjny stwierdził wprost, że art. 60 Konstytucji stosuje się do aplikacji uzupełniających sędziowskiej i prokuratorskiej.

Rzecznik dostrzega ważną rolę, jaką asystenci prokuratorów pełnią w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w realizacji prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Ich aspiracje do podjęcia służby prokuratorskiej powinny być realizowane zgodnie z zasadą dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Bez wątpienia zatem zagadnienie to wymaga podjęcia działań, celem zapewnienia kandydatom na aplikację uzupełniającą prokuratorską równych szans dostępu do kształcenia, na takim poziomie, jaki mają kandydaci na pozostałe aplikacje w KSSiP.

RPO Marcin Wiącek prosi min. Adama Bodnara o przeanalizowanie tych kwestii i ponowne rozważenie interwencji legislacyjnej.

Odpowiedź Dariusza Mazura, podsekretarza stanu w MS

Tegoroczny nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską zostanie przeprowadzony, stosownie do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2023 r. w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w2024 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 194), na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2022 r. poz. 217 ze zm.; dalej w skrócie jako: „u.k.s.s.p.”) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską (Dz.U. z 2021 r. poz. 1242; dalej jako: „rozporządzenie”).

Kandydaci do objęcia 40. miejsc na aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej dokonali zgłoszeń w przedmiotowym naborze w terminie od 19 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. (vide Komunikat nr 24/2023 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.; https://www.kssip.gov.pl/node/9164; dostęp z 27 marca 2024 r., godz. 13.31 oraz Komunikat nr 1 Prokuratora Krajowego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r. oraz określenia trybu ich składania; https://www.gov.pl/web/prokuratura- krajowa/nabor-na-aplikacje-uzupelniajaca-prokuratorska-w-2024-r; dostęp z 27 marca 2024 r., godz. 13.28).

Zgodnie z art. 37d ust. 2 u.k.s.s.p. nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Prokuratora Krajowego zarządzeniem nr 5/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 13/24 z dnia 15 lutego 2024 r.

W tegorocznym naborze na aplikację uzupełniającą prokuratorską będzie uczestniczyć 142 kandydatów (vide Informacja przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 21 marca 2024 r. dotycząca listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.; https://www.gov.pl/web/prokuratura- krajowa/komunikat-nr-2-dyrektora-biura-kadr-prokuratury-krajowej-z-dnia-21-marca- 2024-r; dostęp z 27 marca 2024 r., godz. 13.29).

Na podstawie art. 37d ust. 2 u.k.s.s.p. nabór na aplikację uzupełniającą prokuratorską odbywa się w drodze konkursu, składającego się z egzaminu ustnego i oceny pracy na dotychczasowym stanowisku.

Stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia konkurs składa się z dwóch etapów:
1)    oceny pracy kandydata na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;
2)    egzaminu.

Pierwszy etap konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską zostanie przeprowadzony w dniach 2-11 kwietnia 2024 r.

Według § 14 rozporządzenia oceny pracy kandydata na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora dokonuje się w systemie punktowym, z zastosowaniem skali od 0 do 10 punktów. Przy dokonywaniu oceny bierze się pod uwagę informacje i opinie dotyczące zatrudnienia kandydata na stanowisku referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora.

Natomiast drugi etap konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w postaci egzaminu ustnego rozpocznie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. i zakończy się w dniu 25 kwietnia 2024 r.

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia na część ustną konkursu opracowane są pytania z następujących dziedzin: prawa karnego materialnego; postępowania karnego oraz postępowania w sprawach nieletnich; prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym oraz postępowania cywilnego; prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; prawa gospodarczego publicznego i prywatnego; prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa.

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia oceny odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne dokonuje się w systemie punktowym, z zastosowaniem skali od 0 do 10 punktów. Ocena obejmuje prawidłowość oraz sposób formułowania wypowiedzi, z uwzględnieniem argumentacji prawniczej, logiki wywodu oraz wymogów poprawności językowej. Oceny dokonuje członek komisji będący specjalistą z dziedziny prawa, której dotyczy pytanie.

Osoby zakwalifikowane do udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą prokuratorską będą przystępować do egzaminu ustnego w wyznaczone dni w kolejności alfabetycznej, w grupach po 15. osób dziennie, aż do wyczerpania listy zdających, zgodnie z harmonogramem określonym w Informacji przewodniczącego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską z 21 marca 2024 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2024 r.

Wobec trwającej procedury konkursowej ewentualne działania zmierzające do zmiany przepisów prawa, stanowiących podstawę przeprowadzenia naboru, pozostawałyby bez wpływu na przebieg tegorocznego naboru i sytuację prawną uczestniczących w nim kandydatów na aplikację uzupełniającą prokuratorską. Zgłoszone w przywołanym na wstępie wystąpieniu zastrzeżenia zostaną natomiast poddane wszechstronnej i niezwłocznej analizie w kontekście dostrzeganej potrzeby modyfikacji obowiązujących unormowań we wskazanym obszarze.

Zważywszy, że przedmiotowy nabór na aplikacje uzupełniające został przeprowadzony dotychczas czterokrotnie, możliwe jest dokonanie gruntownej oceny skutków obowiązywania kwestionowanych regulacji. Stąd też w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są prace koncepcyjne ukierunkowane na zagwarantowanie zasady równości i zwiększenie poziomu obiektywizmu w ramach konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską, w tym poprzez rezygnację z etapu konkursu polegającego na ocenie pracy na dotychczasowym stanowisku kandydata na aplikanta. Rozważane jest przy tym wprowadzenie jednolitych reguł konkursowych dla kandydatów na aplikacje sędziowską i prokuratorską prowadzone w formie aplikacji uzupełniających.

Mając na względzie pojawiające się w poprzednich latach zarzuty co do przebiegu prowadzonych w oparciu o kwestionowane przepisy naborów na aplikację uzupełniającą prokuratorską, dla zapewnienia transparentności tegorocznego naboru na tę aplikację, w pracach komisji konkursowej powołanej do jego przeprowadzenia będzie precedensowo uczestniczył w charakterze obserwatora przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości.

VII.561.2.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski