Sprawa pana Tymona. Rzecznik składa skargę kasacyjną na postanowienie sądu administracyjnego w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Data:

Młody obywatel, wystąpił do NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – instytutu badawczego) o informację, na jakiej zasadzie przyznał pewien adres internetowy prywatnej spółce.
W odpowiedzi NASK wezwał go do złożenia oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia - pan Tymon jest bowiem niepełnoletni. Jednak jak podkreśla pan Tymon, prawo obywatela do informacji publicznej wywodzi się z Konstytucji i nie może być w taki sposób ograniczane.

Dlatego 19 lutego 2016 r. złożył skargę na bezczynność NASK.

W odpowiedzi NASK wniósł o odrzucenie skargi wskazując, że skarżący nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a tym samym nie jest uprawniony do występowania przez sądem samodzielnie. Ponadto, NASK wskazuje, że wnioskowana informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorcy, więc z uwagi na treść art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie podlega udostępnieniu, a wydanie decyzji w oparciu o art. 16 ustawy wymaga skierowania jej do osoby mającej zdolność do czynności prawnych – w tym wypadku do przedstawiciela ustawowego wnioskującego.

Pan Tymon zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o włączenie się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (sygn. II SAB/Wa 155/16).
Rzecznik zgłosił swój udział w postępowaniu, wnosząc o zobowiązanie Dyrektora NASK do rozpatrzenia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji. WSA nie podzielił tego stanowiska i postanowieniem z dnia 7 lipca 2016 r. odrzucił skargę na bezczynność.

Rzecznik, nie podzielając przedstawionych przez sąd argumentów przygotowuje skargę kasacyjną na to postanowienie.

Zdaniem Rzecznika przedmiotowa informacja jest informacją publiczną i podlega udostępnieniu, a dokładna analiza przepisów regulujących postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne nie wskazuje na niemożność występowania w takich postępowaniach osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-08-17 14:18:12
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk