Sprawa pana Tymona. Skarga kasacyjna RPO w sprawie młodego obywatela, któremu urząd stanu cywilnego odmówił informacji o przodku

Data:

Do Rzecznika zwrócił się skarżący - osoba piętnastoletnia - w sprawie dotyczącej uzyskania fotokopii aktu zgonu jego dziadka. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówił udostępnienia z uwagi na wiek wnioskodawcy - w jego ocenie osoba małoletnia nie jest uprawniona do występowania o uzyskanie ksera dokumentu.

Podobne stanowisko zajął Wojewoda Zachodniopomorski, do którego wpłynęło zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Kierownika USC.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, do którego wpłynęła skarga na bezczynność Wojewody uznał, że osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych nie jest uprawniona do podejmowania działań w postępowaniu sądowoadministracyjnym i wydał postanowienie odrzucające skargę.

Rzecznik nie zgodził się z oceną WSA i zdecydował się skierować skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ocenie RPO, postanowienie WSA narusza przepisy postępowania, w szczególności art. 26 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, że osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie.

W ocenie Rzecznika do czynności, które taka osoba może dokonywać samodzielnie, należy zaliczyć uzyskanie fotokopii aktu zgonu przodka - tym bardziej, że w świetle przepisów ustawy - Prawa o aktach stanu cywilnego nie ma żadnych przeciwskazań do uzyskania takiego dokumentu.

Powyższa sprawa jest kolejną, w której Rzecznik podjął działania z uwagi na potrzebę ochrony praw osób małoletnich do samodzielnego działania w części spraw.

Wcześniej podjęta sprawa dotyczyła uprawnienia osoby małoletniej do uzyskania informacji publicznej, w której organ odmówił udostępnienia właśnie ze względu na wiek skarżącego. W tej sprawa także została skierowana skarga na bezczynność organu.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-08-10 09:33:25
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP