Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO spotkał się z przedstawicielkami Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women

Data:
Tagi: Prawa kobiet

W Poznaniu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielkami Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women (BPW).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie dotyczące wolności i praw kobiet.

Działania RPO w tym zakresie odnoszą się w szczególności do:

  • wzmocnienia ochrony przed dyskryminacją, poprzez nowelizację ustawy o równym traktowaniu, która obecnie nie zapewnia skutecznej, prawnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć m.in. w zakresie edukacji czy ochrony zdrowia,
  • niewystarczającej obecności kobiet w życiu publicznym (większa reprezentacja w organach wybieralnych, równoważenie ról rodzinnych i zawodowych),
  • ochrony przed dyskryminacją w zatrudnieniu (luka płacowa i emerytalna, praca a macierzyństwo),
  • przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i zapewnienia odpowiedniej pomocy jej ofiarom, konieczności podejmowania działań na rzecz realizacji postanowień Konwencji Stambulskiej, poprzez m.in. niezwłoczne wprowadzenie całodobowej infolinii dla ofiar przemocy oraz doprecyzowanie w istniejących regulacjach definicji np. przemocy ekonomicznej, kwestii izolacji sprawcy od ofiary oraz działania systemu wsparcia dla ofiar przemocy,
  • zapewnienia przestrzegania praw reprodukcyjnych,
  • zapewnienia dostępu do znieczuleń okołoporodowych,
  • wprowadzenia skutecznych narzędzi egzekwowania obowiązków rodziców do zapewniania środków na potrzeby dziecka (problem niepłacenia alimentów na dziecko),
  • obecności treści dyskryminujących i powielających stereotypy płciowe w dopuszczonych do użytku podręcznikach szkolnych i materiałach edukacyjnych, niewystarczającej aktywność w zakresie właściwie prowadzonej edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach.

Rozmawiano także na temat utraty uprawnień zawodowych przez kobiety wykonujące zawody techniczne i przebywające na urlopach wychowawczych.

W spotkaniu wziął udział Andrzej Stefański, Główny Koordynator ds. Projektów Regionalnych w Biurze RPO.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także