Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szerszego wykorzystania systemu dozoru elektronicznego wobec osób skazywanych za niealimentację

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia wszystkim skazanym na karę pozbawienia wolności za przestępstwo niealimentacji, wykonywania pracy zarobkowej w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). Zdaniem Rzeczników, nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Ministra zgodnie z którym, wprowadzenie postulowanych zmian nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Problem egzekucji zaległości alimentacyjnych jest złożony i nie rozwiązany od lat.  Obecnie poziom zadłużenia alimentacyjnego w Polsce wynosi około 10 mld zł., dlatego warto podejmować wszelkie działania legislacyjne, oraz wprowadzać rozwiązania praktyczne, które przysłużą się większej ściągalności zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku osób pozbawionych wolności często głównym problemem w spłacaniu alimentów jest brak zatrudnienia odpłatnego. Pomimo podjętych w tym zakresie przez resort działań – realizacji Ministerialnego Programu Pracy Więźniów – liczba osób pracujących odpłatnie w zakładach karnych wynosi obecnie nieco ponad 10 tys. osadzonych, na blisko 71 tys. osób pozbawionych wolności, z czego blisko 3 tys. osadzonych to skazani za przestępstwo niealimentacji. Nowelizacja obecnie obowiązujących uregulowań prawnych pozwoliłaby na realną możliwość przeprowadzenia egzekucji alimentów przez komorników, w sytuacji gdy jeden z rodziców uporczywie uchyla się od płacenia alimentów. Osoba odbywająca karę w Systemie Dozoru Elektronicznego mogłaby wykonywać pracę odpłatną, a system pozwoliłby na monitorowanie obecności skazanego w pracy. Proponowana zmiana zmniejszyłaby również wydatki Skarbu Państwa na rzecz utrzymania więźnia bowiem miesięczne koszty odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego są nieporównywalnie tańsze niż pobyt skazanego w zakładzie karnym. Ponadto dodatkową korzyścią będzie zmniejszenie liczby osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych.

Rzecznicy ponownie zwracają się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej w przedstawionej sprawie.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk