Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie rekomendacji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

Data:

11 marca 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania pismo dotyczące zaleceń zawartych w Uwagach końcowych  Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet z dnia 7 listopada 2014 roku. Powyższy dokument obejmuje zagadnienia związane ze sprawozdaniem okresowym Polski odnośnie realizowania Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nierównego traktowania kobiet.

Zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie ONZ 18 grudnia 1979 r., a ratyfikowaną przez Polskę 18 lipca 1980 r. Konwencją, państwa zobowiązują się do przedstawiania Sekretarzowi Generalnemu ONZ sprawozdania dotyczącego działań podjętych w ramach wykonywania postanowień Konwencji i osiągniętych postępów. W Uwagach końcowych z 7 listopada 2014 r. Komitet zwrócił się o złożenie przez Polskę dziewiątego sprawozdania okresowego w listopadzie 2018 r. oraz o przedstawienie w ciągu dwóch lat pisemnej informacji na temat kroków podjętych w sprawie realizacji zaleceń Komitetu odnośnie działalności i mandatu Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz uczestnictwa kobiet w życiu politycznym i publicznym.

Rekomendacje dotyczące funkcjonowania instytucji Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania zawarte w Uwagach końcowych Komitetu obejmują m.in. problem braku środków i oddzielnego budżetu dla Pełnomocnika, organizacji struktury krajowego mechanizmu na rzecz równego traktowania, a ściślej  współpracy między Pełnomocnikiem a koordynatorami i pełnomocnikami regionalnymi, a także priorytety Pełnomocnika w zakresie eliminacji nierównego traktowania kobiet i planowane działania na rzecz wdrożenia zasady gender mainstreaming, która zapewnia m.in. równe szanse w życiu politycznym oraz eliminację stereotypów płciowych. Dalsze zalecenia Komitetu obejmują nowelizację ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu przepisów UE w zakresie równego traktowania tak, by była ona zgoda z Konwencją ONZ, a zakaz dyskryminacji obejmował również dyskryminację wielokrotną i krzyżową. Ponadto Komitet zobowiązał Polskę do gromadzenia i upowszechnienia informacji o sprawach, w których sądy krajowe powołują się na Konwencję, a także do propagowania wiedzy o Konwencji oraz Protokole Fakultatywnym i Zaleceniach Ogólnych Komitetu.

Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Rządu  ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania o przedstawienie stanowiska w przedstawionych kwestiach oraz informacji na temat realizacji programu na rzecz walki z dyskryminacją kobiet.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk