Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO interweniuje w MAP ws informacji publicznej o kosztach druku pakietów wyborczych w wyborach planowanych na 10 maja

Data:
  • Obywatel poskarżył się do RPO, że Ministerstwo Aktywów Państwowych bez uzasadnienia opóźnia przekazanie my informacji o kosztach druku i konfekcjonowania pakietów wyborczych a udostępnienia umów zawartych w związku z tym.
  • Obywatel zwrócił się o te informacje w trybie przewidzianym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, powinien otrzymać odpowiedź w ciągu 14 dni, został jednak powiadomiony przez Departament Komunikacji MAP, że odpowiedź zostanie udzielona „niezwłocznie, nie później niż do dnia 11 lipca 2020 r.”.

RPO przypomina Ministerstwu Aktywów Państwowych, że stanowiąca przedmiot niniejszej sprawy informacja o kosztach druku pakietów wyborczych ma szczególnie istotne znaczenie dla opinii publicznej z uwagi na kluczowy charakter wyborów prezydenckich dla funkcjonowania państwa.

Rzecznik od samego początku prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. poz. 827) podnosił wątpliwości dotyczące wydatkowania środków publicznych na organizację wyborów korespondencyjnych bez wyraźnej podstawy ustawowej.

Zwracał też uwagę w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2020 r., że z uwagi na fakt, że wybory prezydenckie nie zostały przeprowadzone w dniu 10 maja 2020 r., konieczne jest zapewnienie opinii publicznej możliwości oceny gospodarności poniesionych dotychczas wydatków ze środków publicznych.

Czternastodniowy termin na udostępnienie informacji wskazany ustawie o dostępie do informacji publicznej  ma charakter instrukcyjny, a informacja co do zasady powinna być udostępniona bez zbędnej zwłoki. Rzecznik podziela wątpliwości Wnioskodawcy, czy udzielenie odpowiedzi na jednoznaczne pytanie o koszt druku papierów wyborczych, rzeczywiście wymaga analizy dokumentów i wydłużenia terminu na udzielenie informacji. Podkreślić należy, że podmiot udostępniający informację publiczną nie może w sposób dowolny uzasadniać niedotrzymania terminu określonego. W grę mogą wchodzić jedynie takie powody, które są bezpośrednio związane z opóźnieniem w udostępnieniu konkretnej informacji publicznej. Lakoniczne stwierdzenie, że „zmiana terminu udzielenia odpowiedzi wynika z konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy dokumentacji” nie może zostać uznane za przekonujące uzasadnienie przedłużenia terminu do udzielenia informacji.

Dlatego RPO prosi dyrektora Departamentu Komunikacji MAP Pawła Kozyrę o szczegółowe uzasadnienie przyczyn wydłużenia terminu na udostępnienie informacji w tej sprawie i o rozważenie możliwości udostępnienia tej informacji w najszybszym możliwym terminie. Prosi tez o informację, ile osób zwróciło się o dane publiczne o dotyczące kosztów druku pakietów wyborczych wpłynęło do MAP.

VII.6060.32.2020

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-05-28 13:55:05
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski