Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spisy wyborców powinny uwzględniać osoby bez stałego miejsca zamieszkania. RPO o projekcie rozporządzenia MC

Data:
  • Jedną z pozycji w spisach wyborców ma być „adres miejsca zamieszkania”
  • Choć problem wydaje się formalny, to istnieje ryzyko naruszenia praw wyborczych osób w kryzysie bezdomności
  • Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje uzupełnienie tej pozycji o adres przebywania - jak w rejestrze wyborców

W projektowanych wzorach spisu wyborców jedną z danych wykazywanych w tabeli w odniesieniu do danego wyborcy ma stanowić „adres miejsca zamieszkania”.

Rzecznik występował wielokrotnie z postulatem uwzględnienia wyborców w kryzysie bezdomności w ramach tworzonych procedur i wzorów urzędowych dokumentów na potrzeby organizacji wyborów. 

W wystąpieniu do resortu cyfryzacji zwraca uwagę, że Kodeks wyborczy wyraźnie przewiduje, iż osoby nigdzie niezamieszkałe mają prawo być dopisane do rejestru wyborców. Na tej podstawie sporządza się spisy wyborcze, w których te osoby muszą zostać uwzględnione. Wzory odpowiednich dokumentów w tym zakresie nie powinny budzić wątpliwości co do tego prawa oraz prawidłowości ich umieszczenia w spisie.

Rzecznik zauważa, że taki postulat uwzględnia rozporządzenie MSWiA w sprawie rejestru wyborców, w którym jest mowa o „adresie stałego zamieszkania/przebywania”. Zasadne jest, aby w podobny sposób sformułować treść załączników do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie spisu wyborców.

- W praktyce istnieje bowiem ryzyko wystąpienia naruszenia praw wyborczych osób w kryzysie bezdomności, nawet jeżeli problem wydaje się jedynie formalny – podkreśla zastępca RPO Stanisław Trociuk w opinii do projektu przekazanej wiceministrowi cyfryzacji Adamowi Andruszkiewiczowi.

VII.071.32.2023

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski