Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO w sprawie praw wyborczych osób bezdomnych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał sygnały od osób bezdomnych o trudnościach w skutecznym dopisaniu się do rejestru wyborców. Z ustaleń Rzecznika wynika, że tryb wpisu do rejestru, w odniesieniu do wyborców nigdzie niezamieszkałych, jest niejasny, co powoduje różną interpretację przepisów oraz niejednolitą praktykę ich stosowania. W toku procedury wpisu do rejestru wymaga się od osób bezdomnych, aby podały adres stałego zamieszkania.

Podobne problemy mogą dotyczyć wyborców nigdzie niezamieszkałych w odniesieniu do procedury każdorazowego dopisania do spisu wyborców. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o przedstawienie opinii na temat możliwych działań dotyczących pełnego zagwarantowania praw wyborczych osób nigdzie niezamieszkałych.

Komentarz dr. Jarosława Zbieranka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:

Osoby bezdomne napotykają na duże problemy w korzystaniu ze swoich konstytucyjnych praw wyborczych. Obecnie funkcjonujące mechanizmy m.in. wpisu do rejestru wyborców są niedostosowane do sytuacji tej grupy obywateli, w praktyce stanowiąc utrudnienie, a nierzadko wręcz barierę w ich udziale w wyborach. To niedopuszczalne. Konieczna wydaje się korekta procedur, by w możliwie szerokim zakresie gwarantować zasadę powszechności wyborów i skutecznie włączać osoby bezdomne do życia publicznego.

 

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk