Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ministerstwo Sprawiedliwości o instytucji biegłych sądowych

Data:

Ustawa o biegłych sądowych ma szansę rozwiązać wieloletni problem braku całościowego uregulowania tej instytucji na poziomie ustawowym. Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informację na temat przebiegu prac legislacyjnych dotyczących projektu wskazanej ustawy. W wystąpieniu – opierając się na danych pochodzących z raportu „Błędy w opiniach biegłych a pomyłki sądowe” – RPO wskazał również na przypadki nierzetelnego opiniowania przez biegłych sądowych i wynikające z nich negatywne konsekwencje dla obywateli.

W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że ze względu na dostrzeżone zjawisko błędów w opiniach biegłych ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437) wprowadzone zostały odpowiednie zmiany.

W ocenie Ministerstwa, zaostrzenie sankcji karnych za celowe fałszowanie opinii, oraz możliwość obniżenia wynagrodzenia biegłego, a nawet odstąpienia od jego przyznania (a także przyznania kosztów sporządzenia opinii) w przypadku nierzetelności opiniowania bądź jego istotnej i nieusprawiedliwionej przewlekłości – powinny w sposób dyscyplinujący wpłynąć na biegłych, przyczyniając się do zapewnienia pełnego zaangażowania i staranności przy wykonywaniu obowiązków zleconych biegłym przez sąd lub inny uprawniony organ.

Ponadto planowana, kompleksowa regulacja ustawowa funkcjonowania biegłych, w tym w szczególności dotycząca warunków i zasad ich ustanawiania, powinna zagwarantować podniesienie zarówno poziomu opiniowania, jak i jego sprawności.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że niezwłocznie po wypracowaniu projektu ustawy o biegłych sądowych, zostanie on przedłożony Rzecznikowi do zaopiniowania.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk