Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustawy o biegłych sądowych

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o pilne wprowadzenie kompleksowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych.

Minister w odpowiedzi z dnia 5 maja 2016 r., poinformował Rzecznika o podjęciu decyzji o przystąpieniu do prac legislacyjnych nad projektem nowej regulacji prawnej zmierzającej do kompleksowego uregulowania zagadnień prawnych dotyczących biegłych sądowych w jednym akcie normatywnym rangi ustawy. Ponadto w odniesieniu do sygnalizowanych przez Rzecznika przypadków nierzetelnego opiniowania przez biegłych sądowych wprowadzono zmiany legislacyjne, które w ocenie ministerstwa powinny przyczynić się do zapewnienia staranności przy wykonywaniu obowiązków zleconych biegłym.

Zdaniem Rzecznika powyższe zmiany nie stanowią jednak rozwiązania problemu nieprofesjonalnie i niewydolnie funkcjonującej instytucji biegłych sądowych w wymiarze sprawiedliwości. W ocenie Rzecznika remedium na wielokrotnie wskazywane nieprawidłowości stanowić może jedynie pilnie uchwalenie kompleksowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych.

Ponadto w pracach legislacyjnych dotyczących obecnego projektu ustawy o biegłych sądowych konieczne jest – na co wskazywała również w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli -  uwzględnienie kwestii regulacji wynagrodzeń biegłych, istotnej dla zapewnienia dostępu do biegłych o najwyższych kwalifikacjach.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o informację na temat planowanego terminu rozpoczęcia oraz zakończenia rządowych prac legislacyjnych dotyczących omawianej ustawy, a także poinformowanie czy w trakcie prac nad projektem ustawy o biegłych sądowych uwzględnione zostaną (zostały) rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli dotyczące funkcjonowania tej instytucji.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk