Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jakie są aktualne regulacje prawne dotyczące kwarantanny dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski? – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Zawiera je rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2316 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”. Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 29.01.2021 r.

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozp.RM, do 31 stycznia 2021 r., co do zasady osoba przekraczająca granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE, jest obowiązana:

  • przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej stosowne informacje ( m.in. o adresie miejsca, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu),
  • odbyć kwarantannę, trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Przepisy § 3 rozp.RM zawierają również szereg wyjątków od obowiązku odbycia kwarantanny. Zgodnie z przepisami, obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy RP w ramach wykonywania czynności zawodowych m.in.:

  • w celu wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy,
  • przez studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przez osobę wykonującą zawód medyczny, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium RP i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce,
  • przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Dodatkowo, warto zaznaczyć, że od dnia 23 stycznia 2021 r. z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są także osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (§ 3 ust. 2 pkt 19 rozp.RM). W takiej sytuacji, przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej osoby te powinny przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim lub w języku angielskim.

Więcej informacji o zasadach przekraczania granicy zewnętrznej UE oraz o wyjątkach od obowiązku odbywania kwarantanny można znaleźć na stronie Straży Granicznej:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8884,Koronawirus-wjazd-do-Polski.html.

Można również skorzystać z infolinii Straży Granicznej tel. + 48 22 500 40 00 oraz +48 22 500 41 49 (w godz. 9.00-16.00).

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk